News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ภาควิชาการเงิน มช. เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มสื่อสารความรู้การเงิน เดินหน้าส่งเสริมพื้นฐานนักศึกษาเพื่อความมั่นคงในอนาคต

ภาควิชาการเงิน  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผุดไอเดียสร้างฐานความรู้ด้านการเงินแก่นักศึกษา  มช. พร้อมดำเนินการเชิงรุก  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การออม  การลงทุน และการจัดการด้านการเงินส่วนบุคคลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  และอาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน กล่าวถึงพันธกิจหลักของภาควิชาการเงินในการสร้างองค์ความรู้ด้านการเงินและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  พร้อมขับเคลื่อนสังคมผ่านวิชาการด้านการเงินว่า   “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ภาควิชาฯ ได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่วงการวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โครงการ ‘รอบรู้เรื่องเงิน’ เกิดขึ้นจากการมองเห็นสภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปจากอดีตมาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน มีการนำความรู้ด้าน Financial Literacy มาพัฒนาบุคคลของประเทศ ให้ประชาชนในประเทศไทยมีความรู้พื้นฐานด้านการเงินส่วนบุคคล   ภาควิชา ฯ เล็งเห็นว่าความรู้เกี่ยวกับการเงินเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคน ยิ่งสร้างความเข้าใจได้ตั้งแต่อายุน้อยจะเพิ่มโอกาสในการส่งเสริมความมั่นคงต่อไปในอนาคต”   “โครงการ ‘รอบรู้เรื่องเงิน’ เป็นการรวมพลังระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาในภาควิชาการเงิน  คณะบริหารธุรกิจ  และพันธมิตร เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน (Financial Planning) และการรู้เท่าทันด้านการเงิน (Financial Literacy)  ผ่านช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก คาดว่าเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความรู้และสามารถจัดการการเงินในระดับบุคคลได้ซึ่งจำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการทำงานของนักศึกษาทุกคนหลังจากสำเร็จการศึกษาจากข้อมูลการสำรวจการออมและการลงทุนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อเดือนตุลาคม 2563 พบว่า นักศึกษาเห็นความสำคัญของการออมเงิน  แต่ยังมีช่องทางในการออมไม่หลากหลาย และความรู้เกี่ยวกับการลงทุนยังมีจำกัด “นักศึกษาส่วนใหญ่ของเราเก็บเงินด้วยการหยอดกระปุกออมสิน  การฝากออมทรัพย์  และมีเป้าหมายเพื่อออมระยะสั้นเช่นการซื้อของสักชิ้น  ที่น่าเป็นห่วงคือส่วนหนึ่งมีแนวคิดว่าการออม หรือการลงทุนเป็นเรื่องของคนที่มีเงินเหลือ ซึ่งจุดนี้ทำให้เราเห็นความจำเป็นในการสร้างความรู้เกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล  และทักษะด้าน Financial Literacy นี้เป็นหนึ่งในทักษะที่จะเป็นสำหรับคนในศตวรรษที่ 21”กลุ่มผู้รับประโยชน์เป้าหมายโครงการ ‘รอบรู้เรื่องเงิน’ คือนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หลังจากนั้นภาควิชาฯ มีแนวทางจะพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป  ดำเนินงานโดยสื่อสารให้ความรู้ผ่านช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กเนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงและสะดวกในการใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยมีกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความตระหนัก และสนใจถึงเรื่องความรู้การวางแผนทางการเงิน พร้อมทั้งสอดแทรกสาระความรู้ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้จะมีการสัมมนาออนไลน์ให้ความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคล  แนะนำการลงทุนที่เหมาะกับวัยและบริบทของนักศึกษา   

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้โดยตรงจากหัวหน้าภาควิชาการเงิน  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-2105  ต่อ 105 www.ba.cmu.ac.th

เขียนเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563 16:33:08 น. (view: 164)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง