News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ผู้บัญชาการทหารบกตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพภาคที่3 



        ในห้วงวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563   พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพภาคที่ 3 ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนและหน่วยปกติก่อนช่วงวันหยุดยาว 19 - 22 พฤศจิกายน 2563 โดยมี พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 และผู้บังคับหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ร่วมให้การต้อนรับ 

      ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า หน่วยทหารจะต้องสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจและการมีวินัยของกำลังพล ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกให้ความสำคัญต่อปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เนื่องจากพื้นที่ภาคเหนือมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและหมอกควัน โดยมอบให้หน่วยทหารดำเนินมาตรการป้องกันไฟป่าหมอกควันตามศักยภาพ รวมทั้งสร้างการตระหนักรู้โดยใช้เครือข่ายอาสาสมัครกิจการพลเรือนช่วยประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ชุมชนเพื่อร่วมกันป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่

    สำหรับภารกิจแรกที่ผู้บัญชาการทหารบกให้ความสนใจคือการรับฟังบรรยายสรุป ภารกิจการสกัดกั้นยาเสพติดและมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 ตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังผาเมือง เพื่อรับทราบแผนงานการดำเนินการที่สำคัญในการป้องกันและปัญหาในอนาคต หวังให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในมาตรการของส่วนราชการตามแนวชายแดน

    ด้าน พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองกล่าวว่า ปัจจุบันกองกำลังผาเมือง รับผิดชอบจุดผ่านแดนถาวร จำนวน 9 จุด จุดผ่อนปรนการค้า จำนวน 17 จุด โดยมีช่องทางท่าข้าม จำนวน 177 ช่องทาง ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ได้มีการปิดจุดผ่อนปรนทั้งหมด   รวมถึงปิดจุดผ่านแดนถาวร จำนวน 4 จุด โดยอนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าผ่านจุดผ่านแดนถาวร จำนวน 5 จุด เพื่อไม่ให้กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่

     จากนั้นผู้บัญชาการทหารบกตรวจเยี่ยมหน่วยและทหารกองประจำการในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 33, กองพลทหารราบที่ 7, กรมรบพิเศษที่5, กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 และกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก โดยให้ความสำคัญกับการประกอบเลี้ยงและร่วมรับประทานอาหารกับทหารใหม่ อย่างเป็นกันเองที่โรงเลี้ยงกรมทหารราบที่ 7 และเข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 33 เพื่อดูสถานที่และระบบการบริหารจัดการของเรือนจำ ซึ่งเรือนจำในค่ายทหารเป็นสถานที่ที่ ผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายที่จะปรับระบบให้มีมาตรฐานตามแบบของกรมราชทัณฑ์  

     นอกจากนี้พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังทหารตามแนวชายแดนโดยเฉพาะการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ซึ่งมีการจัดตั้งฐานปฏิบัติการและจุดเฝ้าตรวจ โดยการปฏิบัติจะมุ่งเน้นการลาดตระเวน การเฝ้าตรวจ การซุ่มโจมตี  และจัดตั้งด่านตรวจ/จุดตรวจ เพื่อควบคุมเส้นทางและปมคมนาคมสำคัญ  รวมทั้งการพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างฐานปฏิบัติการ   การลาดตระเวนร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน โครงการผืนป่าอาเซียน และ โครงการแนวกันไฟกับประเทศเพื่อนบ้าน

เขียนเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2563 12:00:14 น. (view: 95)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ




FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง