News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ พร้อมเครือข่ายวิทยุสถาบันฯ ร่วมนำเสนอและประเมินผลงานโครงการศึกษานำร่องการขับเคลื่อนวิทยุกระจายเสียงเพื่อสมดุลนิเวศสื่อสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ พร้อมเครือข่ายวิทยุสถาบันฯ ร่วมนำเสนอและประเมินผลงานโครงการศึกษานำร่องการขับเคลื่อนวิทยุกระจายเสียงเพื่อสมดุลนิเวศสื่อ

วันนี้ ( 18 พ.ย.2563 ) ที่ ห้อง Executive ชั้น X โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการนำเสนอและประเมินผลงาน โครงการศึกษานำร่องการขับเคลื่อนวิทยุกระจายเสียงเพื่อสมดุลนิเวศสื่อ โดยมีอาจารย์สุภาพร โพธิ์แก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์นักวิชาการอิสระ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา

นายชาญณรงค์ วงค์วิชัย

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท อัครจันทโชติ

หัวหน้าภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางโสภิต หวังวิวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายสื่อเสียง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ให้ข้อเสนอแนะและประเมินผลงาน โดยมีผลงานที่นำเสนอทั้งหมด 20 ชิ้นงาน จากสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาทั่วประเทศทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

มหัศจรรย์แห่งเสียง...การสื่อสารที่ทรงพลัง" เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เพื่อดำเนินโครงการศึกษานำร่องการขับเคลื่อนวิทยุกระจายเสียงเพื่อสมดุลนิเวศสื่อ ร่วมกับกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในการพื้นฟูการนำเสนอสื่อกระจายเสียง (Audio Art) ให้พลเมืองตระหนักถึงคุณค่าและเปิดผัสสะการเรียนรู้อย่างสมดุล เพื่อขับเคลื่อนบทบาทสื่อกระจายเสียงที่สะท้อนความงดงามของเสียงที่หลากหลายของท้องถิ่น พัฒนาสื่อเสียงให้เป็นต้นแบบของสื่อกระจายเสียงที่มีคุณค่าและเกิดสมดุลนิเวศสื่อ ต่อไป โดยสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนางสาวปาริสสา กาญจนกุล และ นางสาวชาลิณีย์ ธรรมโม เป็นตัวแทนนำเสนอผลงานสารคดี เรื่อง กาดงัว ทุ่งฟ้าบด มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา และ เรื่อง “ปอยส่างลอง” สีสันแห่งศรัทธาของชาวไทใหญ่    

เขียนเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2563 20:12:30 น. (view: 145)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง