RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ข่าวสารล้านนาเย็น 17.35-18.00 น.

ข่าวสารล้านนาเย็น 17.35-18.00 น.
รายการ: ข่าวสารล้านนาเย็น 17.35-18.00 น.

ข่าวสารล้านนาเย็น 27 ม.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 27 ม.ค.2563
27 ม.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 24 ม.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 24 ม.ค.2563
24 ม.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 23 ม.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 23 ม.ค.2563
23 ม.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 22 ม.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 22 ม.ค.2563
22 ม.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 21 ม.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 21 ม.ค.2563
21 ม.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 20 ม.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 20 ม.ค.2563
20 ม.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 17 ม.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 17 ม.ค.2563
17 ม.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 16 ม.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 16 ม.ค.2563
16 ม.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 15 ม.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 15 ม.ค.2563
15 ม.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 14 ม.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 14 ม.ค.2563
14 ม.ค 2563


มีหัวข้อทั้งหมด 153 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 16 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง