SCHEDULE

ผังรายการ

เวลาออกอากาศ โลโก้ ชื่อรายการ ผู้จัดรายการ
05.30 – 06.00 น. - เปิดสถานีฯ -
06.00 – 07.00 น. ข่าว BBC ภาคภาษาอังกฤษ BBC ประเทศอังกฤษ
07.00 – 07.30 น. ข่าวจาก สวท. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
07.30 – 08.00 น. ธรรมะวันหยุด พระปุนนเมธ ปุณณจันโท (จุมปามันท์)
08.10 – 08.30 น. เล่าสู่กันฟังโดยผู้บริหาร มช. อธิการบดีและทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
08.30 – 08.45 น. ภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกัน VOA ภาคภาษาไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา
08.45 – 09.00 น. e-English.cmu on Sunday ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มช.
09.10 – 10.00 น. ที่นี่ มช. (ช่วงที่ 1) รัตนาภรณ์ / วีรยุทธ์ / ธีรภาพ / ชาลิณีย์
10.10 – 11.00 น. ที่นี่ มช. (ช่วงที่ 2) รัตนาภรณ์ / วีรยุทธ์ / ธีรภาพ / ชาลิณีย์
11.10 – 11.35 น. Inside Masscomm วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร / คณะการสื่อสารมวลชน
11.35 – 12.00 น. VOA NEWS VOA ภาคภาษาอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา
12.10 – 13.00 น. มาลัยลูกทุ่ง นิพนธ์ สุวรรณรังษี
13.10 – 14.00 น. บันไดดนตรี รัตนาภรณ์ / ธีรภาพ / ชาลิณีย์
14.10 – 15.00 น. บันไดดนตรี รัตนาภรณ์ / ธีรภาพ / ชาลิณีย์
15.10 – 16.00 น. มุมสัตวแพทย์ นสพ.พรศักดิ์ ศิษย์ชัยชนะ / กีรติ ณ เชียงใหม่
16.10 – 16.35 น. T-Talk รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล
16.35 – 17.00 น. เล่าขานล้านนา ชาลิณีย์ ธรรมโม /คุณวัลลพ นามวงศ์พรหม (สภาวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่)
17.10 – 17.35 น. มรดกล้านนา อ.สนั่น ธรรมธิ
17.35 – 18.00 น. ธรรมชาติบำบัดกับบัลวีเวียงพิงค์ ชาลิณีย์ ธรรมโม / ศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลวีเวียงพิงค์
18.00 – 19.00 น. ที่นี่ FM100 วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร
19.00 – 19.30 น. ข่าว สวท. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
19.30 – 20.00 น. Economics Hilight ชาลิณีย์ ธรรมโม / คณะเศรษฐศาสตร์ มช.
20.05 – 20.15 น. ข่าวในพระราชสำนัก เครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา
20.15 – 20.15 น. ตะวันออกปริทัศน์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มช.
20.15 – 20.30 น. เสียงแห่งสาระจากตะวันตก ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มช.
20.30 – 21.00 น. บ้านนี้มีเพลง ช่างเทคนิค
21.00 – 22.00 น. Classic Classic อ.ดร.จิรเวช รักชาติ
22.00 น. - ปิดสถานี -
เวลาออกอากาศ โลโก้ ชื่อรายการ ผู้จัดรายการ
05.30 – 06.00 น. - เปิดสถานีฯ -
06.00 – 07.00 น. ข่าว BBC ภาคภาษาอังกฤษ BBC ประเทศอังกฤษ
07.00 – 07.30 น. ข่าวจาก สวท. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
07.30 – 08.00 น. สานสัมพันธ์ไทยจีน สถานีวิทยุ CRI ปักกิ่ง จีน
08.10 – 08.30 น. ข่าวสารล้านนา ปาริสสา กาญจนกุล
08.30 - 09.00 น. ข่าวสดสายตรงจาก VOA VOA ภาคภาษาไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา
09.10 – 09.30 น. โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง รอบบ้านผ่านเมือง ชาลิณีย์ ธรรมโม / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.
09.40 – 10.00 น. โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง เรื่องบ้านๆ ชาลิณีย์ ธรรมโม / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.
10.10 – 11.00 น. ร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่ ชาลิณีย์ ธรรมโม / ธีรภาพ เป็งจันทร์
11.10 – 12.00 น. ร้อยสาระ ช่วง เปิดประเด็น / คุยกับหมอไพรัตน์ รัตนาภรณ์ สุวคนธ์ / รศ.นพ.ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณ
12.10 – 13.00 น. เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน เครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา
13.10 – 14.00 น. CHOICE station นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เเขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง
14.10 – 15.00 น. CHOICE station นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เเขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง
15.10 – 16.00 น. CHOICE station นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เเขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง
16.10 – 17.00 น. ที่นี่ FM100 (เพลงสากล 2) วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร
17.10 – 17.35 น. มรดกล้านนา รศ.ดร.วิโรจน์ อินทนนท์ / ผศ.มุกดา ชาติบัญชาชัย
17.35 – 18.00 น. ข่าวสารล้านนา ปาริสสา กาญจนกุล
18.00 – 18.10 น. เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18.10 – 19.00 น. ที่นี่ FM100 (Refresh & Relax) วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร
19.00 – 19.30 น. ข่าว สวท. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
19.30 – 20.25 น. ครบเครื่องเรื่องบ้าน Thai PBS
20.25 – 20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก เครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา
20.30 – 22.00 น. ดนตรีลีลา รัตนาภรณ์ สุวคนธ์
22.00 น. - ปิดสถานี -
เวลาออกอากาศ โลโก้ ชื่อรายการ ผู้จัดรายการ
05.30 – 06.00 น. - เปิดสถานีฯ -
06.00 -07.00 น. ข่าว BBC ภาคภาษาอังกฤษ BBC ประเทศอังกฤษ
07.00 - 07.30 น. ข่าวจาก สวท. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
07.30 – 08.00 น. สานสัมพันธ์ไทยจีน สถานีวิทยุ CRI ปักกิ่ง จีน
08.10 – 08.30 น. ข่าวสารล้านนา ปาริสสา กาญจนกุล
08.30 - 09.00 น. ข่าวสดสายตรงจาก VOA VOA ภาคภาษาไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา
09.10 – 09.30 น. โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง คลินิกคอม ธีรภาพ เป็งจันทร์ / อ.โดม โพธิกานนท์ / อ.วรอรรถ ฐิตะโพคา
10.10 – 11.00 น. ร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่ ชาลิณีย์ ธรรมโม / ธีรภาพ เป็งจันทร์
11.10 – 12.00 น. ร้อยสาระ ช่วง หมอกฎหมายทนายชาวบ้าน รัตนาภรณ์ สุวคนธ์ / สภาทนายความ จ.เชียงใหม่
12.10 – 13.00 น. เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน เครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา
13.10 – 14.00 น. CHOICE station นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เเขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง
14.10 – 15.00 น. CHOICE station นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เเขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง
15.10 – 16.00 น. CHOICE station นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เเขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง
16.10 – 17.00 น. ที่นี่ FM100 (เพลงสากล 2) วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร
17.10 – 17.35 น. มรดกล้านนา รศ.ดร.วิโรจน์ อินทนนท์ / ผศ.มุกดา ชาติบัญชาชัย
17.35 – 18.00 น. ข่าวสารล้านนา ปาริสสา กาญจนกุล
18.00 – 18.10 น. เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18.10 – 19.00 น. ที่นี่ FM100 (Refresh & Relax) วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร
19.00 – 19.30 น. ข่าว สวท. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
19.30 – 20.25 น. โรงหมอ Thai PBS
20.25 – 20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก เครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา
20.30 – 22.00 น. ดนตรีลีลา รัตนาภรณ์ สุวคนธ์
22.00 น. - ปิดสถานี -
เวลาออกอากาศ โลโก้ ชื่อรายการ ผู้จัดรายการ
05.30 – 06.00 น. - เปิดสถานีฯ -
06.00 -07.00 น. ข่าว BBC ภาคภาษาอังกฤษ BBC ประเทศอังกฤษ
07.00 - 07.30 น. ข่าวจาก สวท. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
07.30 – 08.00 น. สานสัมพันธ์ไทยจีน สถานีวิทยุ CRI ปักกิ่ง จีน
08.10 – 08.30 น. ข่าวสารล้านนา ปาริสสา กาญจนกุล
08.30 - 09.00 น. ข่าวสดสายตรงจาก VOA VOA ภาคภาษาไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา
09.10 – 09.30 น. โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง สุขภาพดีวิถีไท (พุธที่ 1 ของเดือน) / ช่วง โค้ชธุรกิจ ธีรภาพ เป็งจันทร์
09.40 – 10.00 น. โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง สุขภาพและยา ธีรภาพ เป็งจันทร์ / คณะเภสัชศาสตร์
10.10 – 11.00 น. ร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่ ชาลิณีย์ ธรรมโม / ธีรภาพ เป็งจันทร์
11.10 – 12.00 น. ร้อยสาระ ช่วง ห้องแพทย์ รัตนาภรณ์ สุวคนธ์ / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ
12.10 – 13.00 น. เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน เครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา
13.10 – 14.00 น. CHOICE station นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เเขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง
14.10 – 15.00 น. CHOICE station นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เเขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง
15.10 – 16.00 น. CHOICE station นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เเขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง
16.10 – 17.00 น. ที่นี่ FM100 (เพลงสากล 2) วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร
17.10 – 17.35 น. มรดกล้านนา ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล
17.35 – 18.00 น. ข่าวสารล้านนา ปาริสสา กาญจนกุล
18.00 – 18.10 น. เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18.10 – 19.00 น. ที่นี่ FM100 (Refresh & Relax) วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร
19.00 – 19.30 น. ข่าว สวท. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
19.30 – 20.25 น. Mom & Mouth Thai PBS
20.25 – 20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก เครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา
20.30 – 22.00 น. ดนตรีลีลา รัตนาภรณ์ สุวคนธ์
22.00 น. - ปิดสถานี -
เวลาออกอากาศ โลโก้ ชื่อรายการ ผู้จัดรายการ
05.30 – 06.00 น. - เปิดสถานีฯ -
06.00 -07.00 น. ข่าว BBC ภาคภาษาอังกฤษ BBC ประเทศอังกฤษ
07.00 - 07.30 น. ข่าวจาก สวท. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
07.30 – 08.00 น. สานสัมพันธ์ไทยจีน สถานีวิทยุ CRI ปักกิ่ง จีน
08.10 – 08.30 น. ข่าวสารล้านนา ปาริสสา กาญจนกุล
08.30 - 09.00 น. ข่าวสดสายตรงจาก VOA VOA ภาคภาษาไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา
09.10 – 09.30 น. โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง ตามรอยพ่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียง สุณิสา อินต๊ะพิงค์ / ศิรินาถ ทิพรัตน์ / พุทธรักษ์ ภาวัง
09.40 – 10.00 น. โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง เชียงใหม่เมืองงาม สุณิสา อินต๊ะพิงค์ / ศิรินาถ ทิพรัตน์ / พุทธรักษ์ ภาวัง
10.10 – 11.00 น. ร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่ ชาลิณีย์ ธรรมโม / ธีรภาพ เป็งจันทร์
11.10 – 11.30 น. ร้อยสาระ ช่วง ระลึกนึกทำ รัตนาภรณ์ สุวคนธ์ / รศ.นริทธิ์ สีตะสุวรรณ
11.40 – 12.00 น. ร้อยสาระ ช่วง ร้อยสาระพาชิม รัตนาภรณ์ สุวคนธ์
12.10 – 13.00 น. เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน เครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา
13.10 – 14.00 น. CHOICE station นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เเขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง
14.10 – 15.00 น. CHOICE station นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เเขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง
15.10 – 16.00 น. CHOICE station นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เเขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง
16.10 – 17.00 น. ที่นี่ FM100 (เพลงสากล 2) วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร
17.10 – 17.35 น. มรดกล้านนา อ.สนั่น ธรรมธิ
17.35 – 18.00 น. ข่าวสารล้านนา ปาริสสา กาญจนกุล
18.00 – 18.10 น. เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18.10 – 19.00 น. ที่นี่ FM100 (Refresh & Relax) วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร
19.00 – 19.30 น. ข่าว สวท. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
19.30 – 20.25 น. Youth Voice Thai PBS
20.25 – 20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก เครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา
20.30 – 22.00 น. ดนตรีลีลา ธีรภาพ เป็งจันทร์
22.00 น. - ปิดสถานี -
เวลาออกอากาศ โลโก้ ชื่อรายการ ผู้จัดรายการ
05.30 – 06.00 น. - เปิดสถานีฯ -
06.00 -07.00 น. ข่าว BBC ภาคภาษาอังกฤษ BBC ประเทศอังกฤษ
07.00 - 07.30 น. ข่าวจาก สวท. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
07.30 – 08.00 น. สานสัมพันธ์ไทยจีน สถานีวิทยุ CRI ปักกิ่ง จีน
08.10 – 08.30 น. ข่าวสารล้านนา ปาริสสา กาญจนกุล
08.30 - 09.00 น. ข่าวสดสายตรงจาก VOA VOA ภาคภาษาไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา
09.10 – 09.30 น. โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง เล่าขานงานวิจัย ธีรภาพ / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
09.40 – 10.00 น. โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง Movie Review ธีรภาพ / รัตนาภรณ์
10.10 – 11.00 น. ร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่ ชาลิณีย์ ธรรมโม / ธีรภาพ เป็งจันทร์
11.00 – 12.00 น. ร้อยสาระ ช่วง Healthy CMU / มช.มองข่าว ( ทุกศุกร์สุดท้ายครึ่งหลัง ) ปาริสสา กาญจนกุล
12.10 – 13.00 น. เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน เครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา
13.10 – 14.00 น. CHOICE station นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เเขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง
14.10 – 15.00 น. CHOICE station นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เเขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง
15.10 – 16.00 น. CHOICE station นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เเขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง
16.10 – 17.00 น. ที่นี่ FM100 (เพลงสากล 2) วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร
17.10 – 17.35 น. มรดกล้านนา อ.สนั่น ธรรมธิ
17.35 – 18.00 น. ข่าวสารล้านนา ปาริสสา กาญจนกุล
18.00 – 18.10 น. เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18.10 – 19.00 น. ที่นี่ FM100 (Refresh & Relax) วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร
19.00 – 19.30 น. ข่าว สวท. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
19.30 – 20.00 น. Kids Hours Thai PBS
20.00 – 20.15 น. LannaGo-ASEAN ดร.ดาริกา นันทิยา กรอสส์
20.15 – 20.25 น. รายการพิเศษ คสช. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
20.25 – 20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก เครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา
20.30 – 22.00 น. ดนตรีลีลา ธีรภาพ เป็งจันทร์
22.00 น. - ปิดสถานี -
เวลาออกอากาศ โลโก้ ชื่อรายการ ผู้จัดรายการ
05.30 – 06.00 น. - เปิดสถานีฯ -
06.00 -07.00 น. ข่าว BBC ภาคภาษาอังกฤษ BBC ประเทศอังกฤษ
07.00 - 07.30 น. ข่าวจาก สวท. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
07.30 – 08.00 น. ผญ๋าชุมชน เครือข่ายภาคประชาชน
08.10 – 08.30 น. บ้านจุ้มเมืองเย็น ผศ.นาฏยา ตนานนท์
08.30 - 09.00 น. สุดสัปดาห์กับ VOA VOA ภาคภาษาไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา
09.10 – 10.00 น. ที่นี่ มช. (ช่วงที่ 1) รัตนาภรณ์ / วีรยุทธ์ / ธีรภาพ / ชาลิณีย์
10.10 – 11.00 น. ที่นี่ มช. ( ช่วงที่ 2 ) รัตนาภรณ์ / วีรยุทธ์ / ธีรภาพ / ชาลิณีย์
11.10 – 12.00 น. ร้อยองศากีฬามันส์ ธรรศ์ทัศน์ วินิจมานนท์
12.10 – 13.00 น. มาลัยลูกทุ่ง นิพนธ์ สุวรรณรังษี
13.10 – 14.00 น. Teen Idol ธีรภาพ เป็งจันทร์
14.10 – 15.00 น. Movie Review รัตนาภรณ์ สุวคนธ์ / ธีรภาพ เป็งจันทร์
15.10 – 15.35 น. สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15.35 – 16.00 น. สุขภาพจิต โรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่
16.10 – 16.35 น. มช. ล้านนาสร้างสรรค์ ชาลิณีย์ ธรรมโม / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16.35 – 17.00 น. เศรษฐกิจรายสัปดาห์ อ.พศิน พรหมกิ่งแก้ว / ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา /ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์
17.10 – 17.35 น. มรดกล้านนา อ.สนั่น ธรรมธิ
17.35 – 18.00 น. ธรรมชาติบำบัดกับบัลวีเวียงพิงค์ ชาลิณีย์ ธรรมโม / ศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลวีเวียงพิงค์
18.00 – 19.00 น. ที่นี่ FM100 วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร
19.00 – 19.30 น. ข่าว สวท. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
19.30 – 20.00 น. ตราชูคู่ชาวบ้าน คณะนิติศาสตร์ มช.
20.05 – 20.15 น. ข่าวในพระราชสำนัก เครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา
20.15 – 20.30 น. เกษตรใกล้ตัว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20.30 – 21.00 น. บ้านนี้มีเพลง กัญญา ชมศิลป์
21.00 – 22.00 น. Classic Classic อ.ดร.จิรเวช รักชาติ
22.00 น. - ปิดสถานี -
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง