ประวัติของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน

สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (ส.ส.ม.ช.) ความถี่ ๑๐๐ เมกกะเฮิตซ์ ระบบเอฟเอ็ม สเตริโอมัลติเพล็กซ์ ได้ทำพิธีเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๐ และต่อมาได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๕ ตอนที่ ๑๙ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ ใช้กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.๒๔๙๘ ความตอนหนึ่งว่า

“….เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือเนื่องจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดสอนวิชาการสื่อสารมวลชนเป็นวิชาเอกในคณะมนุษยศาสตร์ จำเป็นต้องใช้เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ทดลองทางวิชาการและการฝึกหัดวิชาการสื่อสารมวลชนให้มีความชำนาญในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่งและเครื่องส่งวิทยุ

…ฉะนั้นจึงออกกฎกระทรวงให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่…ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์”
ท่านผู้บุกเบิกและสรรสร้างงานของสถานี คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ม.ล.ตุ้ย ชุมสาย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์คนแรก และอาจารย์เจริญพัน ชุมสาย ณ อยุธยา อดีตหัวหน้าภาควิชาการสื่อสารมวลชน

วัตถุประสงค์ของสถานีนี้ ปรากฏในรายงานของคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันเปิดสถานีอย่างเป็นทางการ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๐ ตอนหนึ่งว่า

“…คณะมนุษยศาสตร์ ได้คำนึงถึงหน้าที่ของส่วนรวมอีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือการให้บริการแก่ประชาชน และประชาชนในภาคเหนือ เมื่อคณะมนุษยศาสตร์ได้จัดให้มีสถานีวิทยุกระจายเสียงจากของจริงแล้ว คณะมนุษยศาสตร์ยังได้มีวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกในการจัดดำเนินการกระจายเสียงของสถานี ได้แก่ จัดการสอนวิชาครูหรือศึกษาศาสตร์ในระดับ ปกศ.ต้นและ ปกศ.สูง สำหรับครูที่ประสงค์จะเลื่อนวิทยฐานะด้วยการสอบวิชาชุด จัดให้มีบทความทางวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์และเพิ่มพูนความรู้แก่ประชาชนที่ใฝ่ในด้านความก้าวหน้าทางวิชาการของตน จัดให้มีรายการสราญใจ ซึ่งจะเป็นทางส่งเสริมให้บุคคลในระดับต่าง ๆ ให้พัฒนาจิตใจให้งดงามยิ่งขึ้น และให้การพัฒนาด้านภาษาได้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร จัดให้มีการประกาศข่าวสารที่มีสาระและที่เป็นประโยชน์แก่สังคมรวมกล่าวโดยสรุป สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชนทางภาคเหนืออย่างดีที่สุด และอย่างเต็มวิสัยสามารถทุกประการ…”

นับตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๙ เป็นต้นมา สถานีฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาควิชาการสื่อสารมวลชน ได้ใช้ในการฝึกปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียงอย่างเป็นงานวิชาชีพตามหลักสูตรการศึกษา การทดลองวิจัยทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางเผยแพร่งานบริการทางวิชาการแก่ชุมชน งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบันสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 กระจายเสียงทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

ประวัติ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการเสนอรายการข่าวสาร สาระ ความรู้ สู่ชุมชน


พันธกิจ

สื่อสาร ข่าวสาร  สาระความรู้ และความบันเทิงอย่างสร้างสรรค์ ร่วมแบ่งปันสู่ชุมชน

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

กรรมการบริหารสถานีวิทยุ

....

..

..

..

..

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา พานิชล้อเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา พานิชล้อเจริญ

รักษาการแทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน

วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร

วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร

หัวหน้าฝ่ายรายการและข่าว

ปาริสสา กาญจนกุล

ปาริสสา กาญจนกุล

ฝ่ายรายการและข่าว

ธีรภาพ เป็งจันทร์

ธีรภาพ เป็งจันทร์

ฝ่ายรายการและข่าว

ชาลิณีย์ ธรรมโม

ชาลิณีย์ ธรรมโม

ฝ่ายรายการและข่าว

อนุสรณ์ ทาเขียว

อนุสรณ์ ทาเขียว

หัวหน้าฝ่ายเทคนิค

พงศ์พิงค์ อินต๊ะพิงค์

พงศ์พิงค์ อินต๊ะพิงค์

ฝ่ายเทคนิค

เอนก สุริยะธง

เอนก สุริยะธง

ฝ่ายเทคนิค

สุณิสา เมืองแก้ว

สุณิสา เมืองแก้ว

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ไปรผดา วัฒนปาณี

ไปรผดา วัฒนปาณี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

มาตรฐานจริยธรรม

ethical_standards

ethical_standards

ethical_standards

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง