News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนกับ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์ Short Term Student Exchange Program AY 2019 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2019 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้จำนวน 2-4 คน ต่อปี โดยนักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองนักศึกษาที่สนใจโปรดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่ Application Form, CV, Transcript และผลคะแนน EPTUS ให้กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 22พฤศจิกายน 2561Download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php หัวข้อ โครงการแลกเปลี่ยนกับ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

เขียนเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2561 09:52:31 น. (view: 189)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง: act-file181128095231.pdf

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง