News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

การท่าอากาศยานเชียงใหม่ประชุมรับสถานการณ์ท่องเที่ยวที่คาดว่าจะกลับมาคึกคักหลังผ่อนคลายมาตรการวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (EOC) ณ ห้องประชุมสำนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ และผ่าน Application Zoom Cloud Meeting โดยมีผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ผู้แทนด่านศุลกากร ผู้แทนด่านตรวจคนเข้าเมือง และผู้แทนคณะกรรมการธุรกิจการบินเชียงใหม่ (Airline Operators Committee : AOC) เข้าร่วมประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ ตลอดจนรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อภายในประเทศ และระหว่างประเทศและเตรียมพร้อมสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ ไม่พบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องเป็นวันที่ 26 และจากการผ่อนคลายมาตรการ การเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ทำให้นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น โดยในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยวันละประมาณ 4,000 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนมกราคม ที่มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 1,200 คน และคาดว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงนี้ จำนวนผู้โดยสารและผู้ใช้บริการน่าจะเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามขณะนี้สายการบินต่างๆ ยังอยู่ระหว่างการทบทวนว่าจะเพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางหลักอย่างเชียงใหม่-กรุงเทพ หรือกลับมาทำการบินข้ามภาค เหมือนดังเช่นก่อนที่จะเกิดการระบาดระลอกใหม่หรือไม่ โดยจะพิจารณาจากความต้องการของผู้โดยสารต่อไป

เขียนเมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2564 19:58:49 น. (view: 1835)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง