News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมล้างส้วมรับสงกรานต์

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ โดยกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ร่วมกับสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 (อาเขต) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วม พร้อมกันรับวันสงกรานต์ "เที่ยวสงกรานต์สุขใจ ส้วมสะอาดน่าใช้ ปลอดภัย ปลอดโรค" ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาส้วมในสถานประกอบการให้ได้ มาตรฐาน HAS และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาดในห้องส้วมให้มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคจาก ความไม่สะอาดของส้วม เช่นโรคอุจจาระร่วง อาหาร เป็นพิษ บิด ไทฟอยด์ และอหิวาตกโรค โดยนพ.สุรพันธ์ แสงสว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมประกอบด้วยการสาธิตล้างส้วม รับวันสงกรานต์ การแจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การใช้ส้วมและแผ่นพับการล้างมือ 7 ขั้นตอนที่ถูกวิธี ให้กับผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และผู้โดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เขียนเมื่อ 05 เมษายน 2562 16:19:07 น. (view: 1911)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง