News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

“สวมหน้ากาก100%” หลายอำเภอของเชียงใหม่เร่งประชาสัมพันธ์ กำชับตลาดในพื้นที่ให้เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 พร้อมตรวจกิจการต้องปิดตามคำสั่ง คกก.โรคติดต่อ อย่างต่อเนื่อง

 วันที่ 27 เม.ย.64 ที่ผ่านมา ศปก.อ.เชียงดาว นายชัชวาลย์ พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาว สั่งการให้ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงดาว ออกให้คำแนะนำ สอดส่อง ดูแล ประชาชนในพื้นที่กับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ในการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่ตลาดสด ตลาดชุมชน โดยลงตรวจในพื้นที่ตำบลแม่นะ ตำบลเชียงดาว และตำบลเมืองงาย ผลการปฏิบัติ พบ พ่อค้าแม่ค้า และผู้มาใช้บริการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่พบผู้ฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว นอกจากนี้ในส่วนของตลาด ผู้ประกอบการตลาดสดได้กำหนดมาตรการในการเข้าพื้นที่อย่างเคร่งครัดทุกแห่งด้าน ศปก.อ.เมืองเชียงใหม่ นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ผอ.ศปก.อ.เมืองเชียงใหม่ สั่งการให้ นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สมาชิก อส.อ.เมืองเชียงใหม่ที่ 2  บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่สุ่มตรวจตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 ที่ตลาดต้นพยอม ต.สุเทพ ผลการปฏิบัติพบ ผู้ประกอบการในตลาดต้นพยอม ไม่มีการฝ่าฝืน มาตรการ สวมใส่หน้ากากฯ ในบริเวณสถานที่ดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ ได้ให้คำแนะนำให้ปฏิบัติ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 43/2564. อย่างเคร่งครัดส่วน ศปก.อ.แม่ริม โดย นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่ริม ผอ.ศปก.อ.แม่ริม สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงและปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง พร้อมด้วย สมาชิก อส. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลริมเหนือและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 ณ ตลาดเทศบาลตำบลริมเหนือ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ดูแลตลาด ผู้ค้า ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค อาทิ กำหนดทางเข้า-ออก ตลาดที่ชัดเจน จัดให้มีจุดคัดกรอง ผู้ที่เข้ามาในตลาดต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา จัดให้มีที่ล้างมือ เป็นต้นศปก.อ.พร้าว นายทรงศักดิ์  วลัยใจ นายอำเภอพร้าว ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพร้าว มอบหมายให้ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส.อ.พร้าวที่ 12 ตรวจสอบสถานที่ต้องให้ปิดบริการ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 44 / 2564 ในการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 ในพื้นที่ อ.พร้าว ได้แก่ สระว่ายน้ำ โชคอารีย์ ชิลด์แอนด์ชิลด์ สระว่ายน้ำอโณทัย เพลส ร้านก้าวหน้า คอมพิวเตอร์ และ สมาคมเวียงพร้าวสนุกเกอร์ พบว่า ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการปิดให้บริการทุกแห่งส่วน ศปก.อ.จอมทอง นายพงศ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอจอมทอง มอบหมายให้ ปกครองอำเภอจอมทอง สาธารณสุขอำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลจอมทอง อสม. สมาชิก อส.จอมทอง บูรณาการร่วมกัน ลงพื้นที่ตำบลข่วงเปา และตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง ทำการประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงมาตรการการควบคุมกิจกรรมเสี่ยงและจำกัดเวลาเปิดปิดสถานที่ พร้อมกับแจ้งมาตรควบคุมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก การบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าพื้นที่สาธารณะ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบผู้ฝ่าฝืนคำสั่งศปก.อ.อมก๋อย โดยการอำนวยการของ ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย ผอ.ศปก.อ.อมก๋อย สั่งการให้ กำนันผู้ใหญ่บ้านฯ จัดตั้งด่านหมู่บ้าน โดยร่วมบูรณาการกับ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ อสม. และเจ้าหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อร่วมกันตรวจตราควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้าออกมายังพื้นที่อำเภออมก๋อย พร้อมกับประชาสัมพันธ์แนะนำเน้นย้ำให้สวมหน้ากากอนามัย บริเวณจุดตรวจด่านบ้านแม่ต๋อม ต.อมก๋อย ซึ่งผลการปฏิบัติติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับ ศปก.อ.เวียงแหง นายวรศักดิ์ พานทอง ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทน นายอำเภอเวียงแหง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ ออกตรวจเยี่ยมด่านคัดกรอง ชี้แจงแนวทางปฏิบัติและรับฟังปัญหาจากการปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว และรถประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ ขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกจากบ้านหรือไปในพื้นที่ไม่ปลอดภัย พื้นที่สาธารณะต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

เขียนเมื่อ 28 เมษายน 2564 13:25:30 น. (view: 70)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : [email protected]

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง