News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB เป็นหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจชั้นนำระดับโลก

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้การรับรองจาก The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) หรือสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ให้เป็นหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจชั้นนำระดับโลก แสดงความเป็นเลิศทั้งทางด้านการเรียนการสอน การวิจัยการบริการวิชาการ และระบบการพัฒนาหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็นคณะบริหารธุรกิจแห่งแรกในภูมิภาคของประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐานระดับโลกนี้ โดยนับเป็นแห่งที่ 7 ในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในไม่ถึงร้อยละ 6 ของสถาบันการศึกษาทั่วโลกที่มีหลักสูตรปริญญาด้านบริหารธุรกิจ หรือนับเป็นหนึ่งใน 890 สถาบันจาก 58 ประเทศเท่านั้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากการเยี่ยมตรวจจากคณะกรรมการ AACSB ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะบริหารธุรกิจได้แสดงถึงความร่วมมืออันดีของบุคลากร ในการจัดการรับประกันคุณภาพการเรียนรู้ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การจัดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติหรือ Action Learning การวิจัย การมีส่วนร่วมทางวิชาการและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษากับองค์กรภายนอก เป็นผลให้ได้รับการยอมรับถึงความทุ่มเท ทั้งต่อนักศึกษา เครือข่ายศิษย์เก่า องค์กรธุรกิจ และสถาบันอุดมศึกษาในวงกว้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า“พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้การรับรองมาตรฐาน AACSB ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายของความเป็นเลิศทางการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ ขณะนี้พวกเราได้การยอมรับในฐานะสถาบันชั้นยอดระดับสากล ซึ่งการที่เราประสบความสำเร็จได้นั้น ประการแรกเป็นเพราะบุคลากรที่มีคุณภาพสูงของเราเชื่อมั่นในวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ประการที่สองเป็นเพราะความมุ่งมั่นของบุคลากรในการสร้างคุณค่าผ่านหลักสูตรที่พัฒนามาอย่างรอบด้าน และประการสุดท้าย คือ เป็นเพราะเรายึดมั่นพันผูกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในการสร้างผลกระทบต่าง ๆ          การได้รับรองมาตรฐาน AACSB แสดงให้เห็นว่าเราเป็นคณะบริหารธุรกิจที่ได้รับความน่าเชื่อถือ ส่งผลให้กระบวนการดำเนินงานได้ถูกยกระดับเป็นมาตรฐานสากล เพิ่มโอกาสสร้างเครือข่ายทางวิชาการและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาร่วมกับสถาบันที่ได้รับรองมาตรฐานจากเดิมให้มากขึ้น เกิดภาพลักษณ์ของสถาบันที่ดี นำมาซี่งความมั่นใจในคุณภาพของบัณฑิต ตลอดจนนำประโยชน์ไปสู่องค์กรหรือสถานประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าทำงาน นอกจากนี้ มาตรฐาน AACSB  ยังเป็นพันธสัญญาที่เราจะมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการนำพานักศึกษาและศิษย์เก่าไปสู่ความสำเร็จในฐานะผู้นำของอนาคต สอดรับกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว ด้วยการเดินหน้าพัฒนากิจกรรมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย”ทั้งนี้ The Association to Advance Collegiate Schools of Business หรือ AACSB ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2459 เป็นสถาบันรับรองมาตรฐานคณะบริหารธุรกิจในระดับโลกที่เก่าแก่ที่สุด ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายทางการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ โดยเชื่อมผู้เรียน นักวิชาการ และธุรกิจในระดับนานาชาติเข้าด้วยกัน ซึ่งมาตรฐานจาก AACSB สะท้อนถึงคุณภาพระดับสูง และการพัฒนาการศึกษาด้านบริหารธุรกิจสู่ระดับสากลด้วยแนวคิดใหม่  ด้วยการเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจเพียงร้อยละ 6 จากทั่วโลก

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก AACSB บุคลากรจึงมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานวิชาการในระดับสากลต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากร ผู้ใช้งานบัณฑิต และศิษย์เก่า ตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่แน่วแน่ใจการเป็นคณะบริหารธุรกิจแห่งความภาคภูมิใจ   

เขียนเมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 09:52:53 น. (view: 163)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง