News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

คนในห้ามออก คนนอกห้ามเข้า” เชียงใหม่ออกประกาศคุมการเข้า-ออก 2 หมู่บ้าน หลังพบระบาดโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน หมู่ 8 ต.แม่นะ เชียงดาว กับ หมู่ 5 ต.หารแก้ว หางดง

 วันที่ 4 พ.ค. 64 ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รวม 2 ฉบับ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สืบเนื่องจากพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านแม่อ้อใน (หย่อมบ้านห้วยน้ำฮาก) หมู่ที่ 8 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว โดยระบาดเป็นกลุ่มก้อน รวม 10 ราย และพื้นที่บ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง ซึ่งพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเช่นกัน รวม 8 ราย ประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวคือ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 6) และ (ฉบับที่ 7) เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก ซึ่งมีสาระสำคัญที่คล้ายกันคือ1. ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ ทั้ง 2 หมู่บ้าน โดยไม่มีเหตุจำเป็น2. ขอความร่วมมือให้ประชาชน ทั้ง 2 หมู่บ้าน งดการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน และให้อยู่ในเคหสถาน งดทำกิจกรรมรวมกลุ่ม โดยไม่จำเป็น3. ให้ ศปก. ทั้ง 2 อำเภอ จัดระเบียบ ระบบ และควบคุมติดตามผู้เดินทางเข้า-ออกหมู่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน และดำเนินป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดในพื้นที่4. ให้นายอำเภอทั้ง 2 อำเภอ กำกับ และควบคุมการปฏิบัติห้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 4 - 17 พฤษภาคม 2564

เขียนเมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 10:42:05 น. (view: 105)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง