News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

นักศึกษาแมสคอม มช. คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสปอตโฆษณาความเท่าเทียมระหว่างเพศ

       2 นักศึกษาหญิง กลุ่มวิชาการสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ นางสาวพิมพ์ประภา ใจคำ รหัสประจำตัวนักศึกษา 621810162 และนางสาวนภสร หวง รหัสประจำตัวนักศึกษา 621810107 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากผลงานสปอตโฆษณา We’re all the same การประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร     การประกวดดังกล่าว จัดขึ้นโดยกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างมีคุณภาพ สร้างสรรค์ หลากหลาย และสอดคล้องกับบริบทของสังคมปัจจุบัน ผ่านสปอตโฆษณา สารคดีสั้น และโปสเตอร์ออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “Gender Equality” ทั้งนี้ ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลจะถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนทางช่องทางสื่อต่าง ๆ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวต่อไป    สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 

เขียนเมื่อ 07 มิถุนายน 2564 10:32:22 น. (view: 81)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง