News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่ สั่งปิดเพิ่ม 2 พื้นที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น

เชียงใหม่ สั่งปิดเพิ่ม 2 พื้นที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น   จังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดพื้นที่ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง และแคมป์คนงานบริษัท วินฟลอร์ จำกัด ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาด ขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น วันนี้ (18 ก.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า วันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่ง 2 คำสั่ง คือ คำสั่งที่ 82/2564 และ คำสั่งที่ 83/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว สืบเนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมทอง รายงานผลการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ในพื้นที่ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในลักษณะกลุ่มก้อน ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมโรคติดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่อำเภอจอมทอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงออกคำสั่ง ดังนี้  1. ให้ปิดตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน และให้บ้านขุนแปะ หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า-ออก2. ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค3. ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน และให้อยู่ในเคหสถาน งดทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และลดการเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค4. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอจอมทอง ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบและควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกหมู่บ้าน ในตำบลแม่สอย สำหรับบ้านขุนแปะ ผู้ที่จะเดินทางเข้า- ออกจะต้องได้รับอนุญาตจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ดังกล่าว5. ให้นายอำเภอจอมทองในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอจอมทองและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอจอมทอง กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย      ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564นายกนก ศรีวิชัยนันท์ กล่าวว่า จากการที่มีการพบผู้ติดเชื้อในแคมป์ บริษัท วินฟลอร์ จำกัด ตั้งอยู่บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีคำสั่ง ดังนี้ 1. ให้ปิดแคมป์คนงานบริษัท วินฟลอร์ จำกัด ตั้งอยู่บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน และให้บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า-ออก2. ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค3. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบและควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกแคมป์คนงานบริษัท วินฟลอร์ จำกัด สำหรับบ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ผู้ที่จะเดินทางเข้า- ออกจะต้องได้รับอนุญาตจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ดังกล่าว4. ให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย      ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564

เขียนเมื่อ 19 กรกฎาคม 2564 21:27:13 น. (view: 134)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง