News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 กลุ่มคนงานเก็บลำไย กำชับต้อง SWAB ทุกคน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มคนงานเก็บลำไย ขอให้ผู้ประกอบการจัดทำรายชื่อผู้รับจ้างงาน และทะเบียนผู้มาใช้บริการ ให้สาธารณสุขอำเภอ เพื่อนำไปตรวจคัดกรอง ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ กำชับต้อง SWAB ทุกคน ถึงจะได้รับอนุญาตให้เข้า-ออก พื้นที่ได้วันนี้ (20 ก.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังเข้าสู่ฤดูการเก็บลำไย ทำให้มีแรงงานต่างพื้นที่เข้ามาเก็บลำไยเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มคนงานเก็บลำไย โดยขอให้ผู้ประกอบการโรงรับซื้อผลไม้ (ล้ง) ผู้ประกอบการสถานที่คว้านลำไย เจ้าของสวนลำไย จัดทำรายชื่อผู้รับจ้างงาน ทะเบียนผู้มาใช้บริการ และเลขทะเบียนรถรับส่งสินค้า พร้อมแจ้งรายชื่อคนงานเก็บลำไยในสังกัดให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อส่งมอบให้แก่สาธารณสุขอำเภอ เพื่อนำไปตรวจคัดกรอง (SWAB) ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอในการนี้ให้เกษตรอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ เจ้าพนักงานควบคุมโรค จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองตามมาตรการ D-M-H-T-T แก่ผู้ประกอบการและคนงานเก็บลำไย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ แรงงานที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น ๆ ต้องกรอกข้อมูลในระบบ CM-CHANA  ก่อนเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ 24 ชั่วโมง จากนั้นให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ ส่วนกลุ่มที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด รวมถึงอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (SWAB) ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ และกักตัวจนครบ 14 วันก่อนเข้าทำงานทุกรายนอกจากนี้ ขอให้ทุกอำเภอกำหนดมาตรการเข้า-ออก พื้นที่ของคนงานเก็บลำไย โดยจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ (SWAB) แล้วเท่านั้น ถึงจะได้รับอนุญาตให้เข้า-ออก พื้นที่ได้

เขียนเมื่อ 20 กรกฎาคม 2564 21:15:08 น. (view: 1835)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง