News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

นักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมคณะการสื่อสารมวลชน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 17 คน เข้ารับฟังข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนและช่องทางการรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะการสื่อสารมวลชนจากบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ณ โถงชั้น 3 อาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน พร้อมเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการโทรทัศน์และห้องปฏิบัติการควบคุม บันทึกเสียง ณ สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM100)คณะการสื่อสารมวลชน เริ่มเปิดสอนหลักสูตรใหม่ในภาคการศึกษา 1/2561 นี้เป็นครั้งแรก ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ วารสารศาสตร์บูรณาการ (Integrated Journalism) การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) และการสื่อสารบันเทิง (Entertainment Communication) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 0 5394 2703 ต่อ 197

เขียนเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2561 10:15:12 น. (view: 6321)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง