News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 38 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 34 ราย ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในที่ทำงานและชุมชน ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ แถลงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 38 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 34 ราย ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในที่ทำงาน พร้อมแจ้งให้ผู้ใช้บริการโซนชั้น 2 ห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-9 ก.ย. และผู้ที่ใช้บริการร้านแว่นท็อปเจริญ สาขาโลตัส รวมโชค ระหว่างวันที่ 4-9 ก.ย. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมทั้งกักตัว 14 วันวันนี้ (10 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า เมื่อวานนี้ (9 ก.ย. 64) มีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผู้สัมผัส ทั้งหมด 2,460 ราย พบผู้มีผลบวก 37 ราย และอีก 1 รายมีผลบวกมาจากต่างจังหวัด ในส่วนปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อ พบว่า การติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากการสัมผัสในที่ทำงาน โดยพบจากคลัสเตอร์ บริษัทเชียงใหม่ โฟรเซ่น ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ที่อำเภอสันทราย ส่วนการสัมผัสในชุมชนและในครอบครัว เริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น และการสัมผัสจากต่างจังหวัดลดลงอย่างชัดเจน  ส่วนการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มอาชีพเสี่ยง ที่อำเภอพร้าว รายงานการตรวจคนงานเก็บลำไย 81 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด การตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด จากทุกด่านตรวจทั้งหมดรวมกัน 175 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด การตรวจเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง ทีมควบคุมโรคอำเภออมก๋อย ตรวจที่ หย่อมบ้านปิพอ หมู่ 6 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย เพิ่มอีก 509 ราย พบผู้มีผลบวก 1 ราย ทีมควบคุมโรคอำเภอเชียงดาว ตรวจที่ หมู่ 3 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว 312 ราย พบผู้มีผลบวก 11 ราย ทีมสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 1 พร้อมด้วยรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทาน ลงพื้นที่ตรวจพนักงาน บริษัทเชียงใหม่ โฟรเซ่น ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 447 ราย พบผู้มีผลบวก 3 ราย และทีมควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงพนักงานธนาคารกรุงไทย 75 ราย พบผลเป็นลบทั้งหมด  ส่วนรายละเอียดของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 38 ราย ประกอบด้วย ผู้ติดเชื้อที่มีประวัติเดินทางจากต่างจังหวัด 4 ราย โดยมาจากกรุงเทพฯ 3 ราย และลำพูน 1 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อในจังหวัดทั้ง 34 ราย มาจากศูนย์บริการลูกค้าทีโอที อำเภอสารภี 1 ราย ครอบครัวตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง 1 ราย สัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 1 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 3 ราย ที่เหลือมาจากคลัสเตอร์ต่างๆในจังหวัด คือ คลัสเตอร์บริษัทเชียงใหม่ โฟรเซ่น ฟูดส์ ฯ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย ทำให้มียอดรวมสะสม 39 ราย โดย 7 รายนี้ เป็นแผนกผลิต 3 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัวพนักงาน 3 ราย และผู้สัมผัสในชุมชน 1 ราย ทั้งหมดเข้ารักษาในระบบของโรงพยาบาลแล้ว ส่วนกลุ่มเสี่ยงสูงได้ออกคำสั่งให้กักตัวที่ Home Quarantine หรือ Local Quarantine แล้วทั้งหมด , คลัสเตอร์หย่อมบ้านปิพอ หมู่ 6 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย ยอดรวมผู้ติดเชื้อสะสม 37 ราย โดย CM 7287 เป็นผู้สัมผัสจากอีกหย่อมบ้านหนึ่ง พบจากการตรวจเชิงรุก ซึ่งขณะนี้ทีมควบคุมโรคอำเภออมก๋อย ได้ทำการแยกกลุ่มเสี่ยงสูง-เสี่ยงต่ำ เพื่อตรวจหาเชื้อและทำการกักตัวแล้ว , คลัสเตอร์หมู่ 3 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย ยอดรวมสะสม 20 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านและในชุมชน ตรวจพบจากการตรวจเชิงรุกของทีมควบคุมโรคอำเภอเชียงดาว ได้ทำการแยกกลุ่มเสี่ยงสูงและต่ำ เพื่อตรวจหาเชื้อและกักตัวทั้งหมดแล้ว , คลัสเตอร์หมู่ 8 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย มียอดรวมสะสม 19 ราย โดย CM 7274 เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวพบจากการตรวจซ้ำในการกักตัว จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่ม , การติดเชื้อในครอบครัวและบริษัทบีไบรเทอร์ โซลาร์เซลล์ ตำบลท่าศาลา พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย ยอดรวมสะสม 9 ราย โดย CM 7270 เป็นผู้สัมผัสในการไปรับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งนี้ยังเป็นการติดเชื้อในครอบครัวและที่ทำงานอยู่

นอกจากนี้ ยังมีการติดเชื้อในครอบครัวและที่ทำงานอีก 3 เหตุการณ์ที่พร้อมจะยกระดับเป็นคลัสเตอร์ใหม่ ได้แก่ ร้านแว่นท็อปเจริญ สาขาโลตัส รวมโชค วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย , ครอบครัวแม่บ้านห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย และห้องพักหมู่ 10 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ซึ่งทีมงานควบคุมโรคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอต่างๆ ต้องทำการตรวจเชิงรุก และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด  ทั้งนี้ขอแจ้งให้ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปที่โซน ชั้น 2 ห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3 - 9 กันยายน 2564 และผู้ที่ใช้บริการร้านแว่นท็อปเจริญ สาขาโลตัส รวมโชค ระหว่างวันที่ 4 - 9 กันยายน 2564 ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งพร้อมทั้งกักตัว 14 วัน (นับจากวันที่สัมผัสเสี่ยงวันสุดท้าย)

เขียนเมื่อ 10 กันยายน 2564 20:17:51 น. (view: 1836)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง