News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สั่งปิด ร้านลาบริมทาง แม่โจ้ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย เป็นเวลา 14 วัน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดร้านลาบริมทาง แม่โจ้ หมู่ 7 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย พร้อมขอความร่วมมืองดการเดินทางเข้าไปในสถานที่ดังกล่าว เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่อำเภอสันทรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยวันนี้ (11 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ มีการพบการติดเชื้อโรคโควิด – 19 ในแผนกคัดและบรรจุ (Packing) บริษัท เชียงใหม่ โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ 14 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกลุ่มก้อน และจากการสอบสวนโรคพบว่า มีการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด – 19 ไปสู่ชุมชน โดยพบการระบาดในร้านลาบริมทาง แม่โจ้ ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่อำเภอสันทรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมติให้ออกคำสั่ง ที่ 146/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดร้านลาบริมทาง แม่โจ้ ตั้งอยู่เลขที่ 31/1 หมู่ 7 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน โดยให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบ ให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และให้นายอำเภอสันทรายในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันทรายกำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย        หากผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 

เขียนเมื่อ 11 กันยายน 2564 20:01:09 น. (view: 847)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง