News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ปิดหมู่บ้านหนองเต่า เชียงดาว 14 วัน พร้อมประกาศให้อีก 3 หย่อมบ้าน เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า – ออกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติสั่งปิดหมู่บ้านหนองเต่า เชียงดาว เป็นเวลา 14 วัน พร้อมประกาศให้อีก 3 หย่อมบ้าน ได้แก่ หย่อมบ้านนาน้อย หย่อมบ้านขุนห้วยไส้ และหย่อมบ้านป่าบงงาม เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า- ออกวันนี้ (13 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่หมู่บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 15 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจำนวนมากนั้น เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่อำเภอเชียงดาว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติให้ปิดหมู่บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 15 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2564โดยให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรคในการนี้ ได้ออกประกาศให้พื้นที่หย่อมบ้านนาน้อย ของบ้านห้วยจะค่าน หมู่ที่ 9 ตำบลปิงโค้ง หย่อมบ้านขุนห้วยไส้ ของหมู่บ้านห้วยไส้ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองนะ และหย่อมบ้านป่าบงงาม ของหมู่บ้านหนองแขม หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า - ออก เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2564 เช่นเดียวกัน เนื่องจากพบว่ามีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในหย่อมบ้านดังกล่าว และขอให้ประชาชนในพื้นที่หย่อมบ้านนาน้อย ของบ้านห้วยจะค่าน หมู่ที่ 9 ตำบลปิงโค้ง หย่อมบ้านขุนห้วยไส้ ของหมู่บ้านห้วยไส้ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองนะ และหย่อมบ้านป่าบงงาม ของหมู่บ้านหนองแขม หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน และงดทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ทั้งนี้ ให้นายอำเภอเชียงดาว ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงดาว กำกับ และควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558////////////////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

13 กันยายน 2564

เขียนเมื่อ 13 กันยายน 2564 21:16:19 น. (view: 6319)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง