News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 3 แห่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 3 แห่ง เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง และอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และกักตัว 14 วัน วันนี้ (13 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานสาธารณสุขพบการติดเชื้อโรคโควิด – 19 เป็นกลุ่มก้อน ในสถานีบริการน้ำมัน บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ปั๊มน้ำมันพีที สันผักหวาน) ตั้งอยู่เลขที่ 328 หมู่ที่ 3 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติออกคำสั่งที่ 149 / 2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดสถานีบริการน้ำมัน บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 328 หมู่ที่ 3 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 นอกจากนี้ยังมีความเชื่อมโยงกับสถานีบริการน้ำมัน บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ปั๊มน้ำมันพีที ขุนคง) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ที่ 2 ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติออกคำสั่งเพิ่มเติมที่ 150 / 2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดสถานีบริการน้ำมัน บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ที่ 2 ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2564 และจากการพบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 99 , 99/1 และ 99/2 หมู่ที่ 4 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เห็นควรให้ปิดโรงอาหารของพนักงาน (Canteen) ภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 99 , 99/1 และ 99/2 หมู่ที่ 4 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2564 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 151 / 2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมขอความร่วมมืองดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค ทั้งนี้กลุ่มที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และกักตัว (Home Quarantine) จนครบ 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคแต่ละอำเภอ ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ ควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่ และดำเนินการป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ และมอบหมายให้นายอำเภอในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ กำกับและควบคุมการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558**********

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

13 กันยายน 2564

เขียนเมื่อ 13 กันยายน 2564 22:34:39 น. (view: 3558)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง