News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ขยายเวลางดใช้อาคารจัดการเรียนการสอนแบบ On site จนถึง 30 กันยายน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อฯ เป็นรายสถานศึกษาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติขยายเวลางดใช้อาคารจัดการเรียนการสอนแบบ On site จนถึงวันที่ 30 กันยายน เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยต้องผ่านเกณฑ์ประเมินและการพิจารณาพื้นฐานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (14 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาความจำเป็นและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบนั้นที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติออกคำสั่งฯ ที่ 152/2564 เรื่อง  มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท/ทุกระดับ/ทุกสังกัด ให้งดการใช้อาคาร หรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) โดยพิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นพิเศษอย่างยิ่ง ให้หน่วยงานทางการศึกษาเสนอขออนุญาตดำเนินการผ่านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนดซึ่งโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ได้ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558///////////////////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

14 กันยายน 2564

เขียนเมื่อ 14 กันยายน 2564 21:28:41 น. (view: 1870)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง