News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

จังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ในนามหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว ) ในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด ชาวเชียงใหม่ต่างสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

ด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในการนี้ ทรงโปรดให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 454,370โดส ร่วมกับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มบริจาคจาก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานแก่หน่วยแพทย์ พอ.สว. จำนวน 63 จังหวัด

ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับพระราชทานวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ในนามหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว ) จำนวน 5,000 โด๊ส พระราชทานให้ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2,500 คน โดยจัดสรรให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ จำนวน  70 ราย , ผู้พิการ จำนวน 458 ราย , คนไร้บ้าน บุคคลด้อยโอกาส จำนวน 390 ราย , ผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป/ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ติดบ้าน/ติดเตียงจำนวน 1,227 ราย , พระสงฆ์ จำนวน 321 รูป และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบวัคซีน จำนวน 34 ราย ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนพระราชทาน พร้อมกันทั้ง 25 อำเภอ ในระหว่างวันที่ 16 – 24 กันยายน 2564  ต่อไป

สำหรับวันนี้ (17 กันยายน 2564 ) ที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว ) ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ทำให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้เข้าถึงวัคซีนทางเลือก และได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่มารับวัคซีนพระราชทานต่างซาบซึ้ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

เขียนเมื่อ 17 กันยายน 2564 13:57:31 น. (view: 1913)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง