News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สัมมนา “เครือข่ายพันธมิตรวิทยุสถาบันการศึกษา”

เครือข่ายพันธมิตรวิทยุสถาบันผนึกกำลังประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนและระดมความเห็นไปสู่แผนปรับปรุงและพัฒนาเครือข่ายวันนี้(29 พ.ย.)ที่โรงแรมบริค โฮเทล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนา “เครือข่ายพันธมิตรวิทยุสถาบันการศึกษา” ระหว่างวันที่ 29 -30 พฤศจิกายน 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการสัมมนา และบรรยาย ในหัวข้อ “สื่อในยุคหลอมรวม” โดยมีเครือข่ายพันธมิตรวิทยุสถาบันเข้าร่วม 9 สถานี นอกจากนี้ยังมีการเสวนาหัวข้อ “ทางรอดของวิทยุสถาบันในยุคหลอมรวมสื่อ” โดย ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวสิริลักษณ์ พัฒนลีลาวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางจิรายุ พุกบุญมี ผู้จัดการศูนย์พัฒนาสื่อเสียงและสถานีวิทยุกระจายเสียงไทยพีบีเอส 

ทั้งนี้ “เครือข่ายพันธมิตรสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา″ เกิดขึ้น โดยการริเริ่มจากสถานีวิทยุจุฬาฯ และสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ร่วมกันผลิตรายการ “เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน” และออกอากาศสดพร้อมกันมาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2540 และได้พัฒนาความร่วมมือต่อเนื่องมา จนกระทั่งเดือนสิงหาคม พ.ศ.2548 มีพันธมิตรสถานีวิทยุสถาบันการศึกษารวมกัน 10 สถาบัน สามารถผลิตรายการ “เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน” ร่วมกันครบทุกสถาบัน เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร การศึกษา ผลงานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม ด้วยการรายงานสดตรงจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของเครือข่ายพันธมิตรวิทยุสถาบันมีประสิทธิภาพ ทางเครือข่ายฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมเครือข่ายพันธมิตรวิทยุสถาบันขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการต่อไป

เขียนเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 11:03:00 น. (view: 3002)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง