News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  ออกคำสั่งปิด 11 สถานที่เสี่ยง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว 11 สถานที่ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค วันนี้ (12 ต.ค. 64) นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานว่าพบการติดเชื้อโรคโควิด – 19 เป็นกลุ่มก้อน ในหลายพื้นที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติออกคำสั่งที่ 185-195/2564 ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม อำเภอพร้าว อำเภอฝาง และอำเภอสารภี รวม 11 คำสั่ง โดยมีรายละเอียดของคำสั่งดังนี้ คำสั่งที่ 185/2564 ปิดตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร และตลาด สท.เก๊า ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 คำสั่งที่ 186/2564 ปิดบ้านขุนช่างเคี่ยน หมู่ที่ 4 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่  11 – 24 ตุลาคม 2564  คำสั่งที่ 187/2564 ปิดร้านนพรัตน์กู๊ดไทร์ (ซุปเปอร์) ตั้งอยู่เลขที่ 1/85 หมู่ที่ 6 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่  8 - 21 ตุลาคม 2564 คำสั่งที่ 188/2564 ปิดบ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 10 - 23 ตุลาคม 2564  คำสั่งที่ 189/2564 ปิดร้านซุ้มย่างกุ้ง ย่านตลาดชุมชนท่าเดื่อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่าง 11 - 24 ตุลาคม 2564 คำสั่งที่ 190/2564 ปิดบริเวณพื้นที่โรงเลี้ยงสุกรเก่า บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2564 คำสั่งที่ 191/2564 ปิดสำนักงานเกษตรอำเภอฝาง เลขที่ 190 หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2564 คำสั่งที่ 192/2564 ปิดโรงงานลูกชิ้นหมูยอธงชัยฟู้ดส์ (TC.FOODS) เลขที่ 48/1 หมู่ 2 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 6 - 19 ตุลาคม 2564 คำสั่งที่ 193/2564 ปิดร้านเจ้ไก่ก่อสร้าง เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 8 - 21 ตุลาคม 2564  คำสั่งที่ 194/2564 ปิดร้านลุงใจ๋ บ้านหล่ายฝาง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 6 - 19 ตุลาคม 2564 คำสั่งที่ 195/2564 ปิดพื้นที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำไลทองวัสดุภัณฑ์ เลขที่ 158 หมู่ที่ 14 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 2 - 15 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค โดยให้นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  และอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

เขียนเมื่อ 12 ตุลาคม 2564 20:08:47 น. (view: 3557)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง