News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงในพื้นที่ 4 อำเภอ

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว อีก 4 ฉบับ ให้ปิดสถานที่เสี่ยงในพื้นที่ 4 อำเภอ เป็นระยะเวลา 14 วัน ขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น ลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 ฉบับ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว ในพื้นอำเภอสารภี อำเภอแม่ริม อำเภอแม่อาย และอำเภอดอยสะเก็ด ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคแต่ละอำเภอได้รายงานว่าพบการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน ในแต่ละพื้นที่ ประกอบกับคณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความเห็นว่าให้ปิดพื้นที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในแต่ละพื้นที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่  216/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว ให้ปิดบริษัทเกเบี้ยน โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 108/2 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ,บริษัทเกเบี้ยน โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย สาขา 2 ,บริษัทภาคเหนือเหล็กรูป จำกัด ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคเหนือตะแกรงเหล็ก เลขที่ 108/1 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และสถานประกอบการ อู่ อ.การาจ เจริญยนต์ เลขที่ 39 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่  22 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่  217/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว ให้ปิดพื้นที่หย่อมบ้านแม่ขิ โซนแซ่ลี หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่  21 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่  218/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว ให้ปิดพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านสันต้นหมื้อ ,หมู่ที่ 10 บ้านสันลมจอย ,หมู่ที่ 11 บ้านใหม่พัฒนา และหมู่ที่ 12 ซอย 3 บ้านลุงวี ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่  21 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่  3 พฤศจิกายน 2564 และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่  219/2564 เรื่อง  ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว ให้ปิดหอพักแก้วต๋า เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่  20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค โดยให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

เขียนเมื่อ 23 ตุลาคม 2564 14:02:03 น. (view: 3556)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง