News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ปิด “ร้าน Sport Design” พร้อมขยายเวลาพื้นที่เฝ้าระวังสูงตลาดนวรัฐ ตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร ตลาด สท.เก๊า ไปอีก 14 วันคณะกรรมการโรคติดต่อเชียงใหม่ สั่งปิด “ร้าน Sport Design” พร้อมประกาศให้ “ตลาดนวรัฐ ตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร ตลาด สท.เก๊า” เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง ต่อไปอีก 14 วัน จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายนนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 214/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ ปิดร้าน Sport Design ตั้งอยู่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค โดยให้นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ลงนามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 39 เรื่อง กำหนดให้พื้นที่ย่านตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร และตลาด สท.เก๊า เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง โดยประกาศให้พื้นที่ย่านตลาดเมืองสมุทร และตลาด สท.เก๊า และพื้นที่ต่อเนื่อง เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง นอกจากนี้ยังขยายเวลาประกาศให้พื้นที่ย่าน ตลาดนวรัฐและตลาดเมืองใหม่ เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง ต่อไปอีก 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2564**********

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ..ข่าว

23 ตุลาคม 2564

เขียนเมื่อ 23 ตุลาคม 2564 21:08:10 น. (view: 3556)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง