News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา เตรียมลงนาม MOU และเปิดช่องทางออนไลน์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนารายการตอบสนองกลุ่มผู้ฟังและเป้าหมายร่วมกัน 

ที่ประชุมเครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา เตรียมลงนาม MOU และเปิดช่องทางออนไลน์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนารายการตอบสนองกลุ่มผู้ฟังและเป้าหมายร่วมกัน 

ที่โรงแรมบริค โฮเทล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนา “เครือข่ายพันธมิตรวิทยุสถาบันการศึกษา” ระหว่างวันที่ 29 -30 พฤศจิกายน 2561 โดยมีสถานีวิทยุฯในเครือข่ายเข้าร่วมได้แก่ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้มีการหารือถึงความร่วมมือในหลายประเด็น เช่นการเตรียมลงนาม MOU ความร่วมมือในการผลิตรายการและการเปิดช่องทางออนไลน์ ทั้งช่อง YouTube และเฟสบุ๊คแฟนเพจ เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้ฟังรายการที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งจะมีการเปิดตัวศูนย์ข่าวไทยยูนิวส์ ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของวิทยุสถาบันการศึกษาทั้ง 10 แห่ง นอกจากนี้จะมีการจัดประกวดออกแบบโลโก้ ของเครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่อยู่ในสถาบันเครือข่ายได้ร่วมกันออกแบบชิงรางวัล รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังรายการได้มีส่วนร่วมในช่องทางต่างๆเพื่อลุ้นรางวัลต่างๆ ด้วย โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมทางเครือข่ายได้เดินทางมาเยี่ยมชมสถานีวิทยุสียงสื่อสารมวลชน ก่อนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จะรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต่อไปในปีหน้า 

ทั้งนี้ “เครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา″ เกิดขึ้น โดยการริเริ่มจากสถานีวิทยุจุฬาฯ และสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ร่วมกันผลิตรายการ “เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน” และออกอากาศสดพร้อมกันมาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2540 และได้พัฒนาความร่วมมือต่อเนื่องมา จนกระทั่งเดือนสิงหาคม พ.ศ.2548 มีพันธมิตรสถานีวิทยุสถาบันการศึกษารวมกัน 10 สถาบัน ได้แก่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ FM 100.0 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ AM 1116 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ AM 981 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHzสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม FM 102.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ FM 88 MHz และสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี FM 88 MHz สามารถผลิตรายการ “เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน” ร่วมกันครบทุกสถาบัน เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร การศึกษา ผลงานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม ด้วยการรายงานสดตรงจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของเครือข่ายพันธมิตรวิทยุสถาบันมีประสิทธิภาพ ทางเครือข่ายฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมเครือข่ายพันธมิตรวิทยุสถาบันขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการต่อไป

เขียนเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 13:54:57 น. (view: 1911)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง