News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 2 แห่ง ในอำเภอสันทราย

 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 2 แห่ง ในอำเภอสันทราย 14 วัน หลังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน เพื่อให้การควบคุมโรคในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยสั่งปิดสถานที่เสี่ยงอีก 2 แห่ง ในอำเภอสันทราย ประกอบด้วย บ้านเลขที่ 199/599 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และปิดหอพักลุงแดง ป้าพา เลขที่ 95 หมู่ที่ 13 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน - วันที่ 2 ธันวาคม 2564 โดยให้ปิดพื้นที่เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่อำเภอสันทราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค พร้อมให้นายอำเภอสันทราย ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

เขียนเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2564 15:03:13 น. (view: 3559)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง