News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

กองกำลังผาเมือง เผยแพร่ภาพการปฏิบัติภารกิจในการป้องกันชายแดน การสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตลอดจนการรักษาความมั่นคงภายใน ตามบทบาทของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2   ปัจจุบันกองกำลังผาเมืองรับผิดชอบพื้นที่  24 อำเภอชายแดน ใน 6 จังหวัด รวมความยาว ตามแนวชายแดน 933 กิโลเมตร แบ่งเป็นด้านเมียนมา 349  กิโลเมตร และด้านลาว 584 กิโลเมตร ตั้งแต่ระหว่างรอยต่อ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จนถึงรอยต่อของ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

       ในการการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด กองกำลังผาเมืองได้จัดกำลังปฏิบัติงานตามแนวทางที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 กำหนด โดยการประสานการปฏิบัติและแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด, การบังคับการควบคุม 2 และ 5 เพื่อวิเคราะห์และวางแผนสกัดกั้นยาเสพติด ตลอดจนสร้างความร่วมมือและร่วมดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยด้านเมียนมา ผ่านกลไกของคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (TBC) และด้านลาว ผ่านกลไกชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดน ไทย – ลาว

    สรุปผลการสกัดกั้นยาเสพติด ปี 65 ห้วงตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2564 ถึงปัจจุบัน มีผลการปฏิบัติ จำนวน 71 ครั้ง สามารถจับกุมผู้ต้องหา จำนวน 78 คน ตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 10 ล้านกว่าเม็ดเศษ, เฮโรอีน จำนวน 45 กิโลกรัมเศษ, ไอซ์ จำนวน 145 กิโลกรัม และของกลางอื่นๆ

   อย่างไรก็ตามกองกำลังผาเมือง / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ยังคงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนอย่างเข้มแข็งเต็มกำลังความสามารถ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ตลอดจนความสงบสุขมั่นคงที่จะส่งมอบให้แก่คนรุ่นหลัง โดยมีความมุ่งหวังว่าพี่น้องประชาชนในประเทศจะดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย จากทุกภัยปัญหาที่มาจากชายแดน และเพื่อพิทักษ์รักษาอธิปไตยของประเทศชาติ ให้ดำรงไว้สืบไป ดั่งปณิธานที่ว่า “พิทักษ์อาณา รักษาชายแดน”

เขียนเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564 14:17:53 น. (view: 186)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง