News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ปิดสถานที่เสี่ยงในอำเภอสารภีและอำเภออมก๋อย 14 วัน

 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดสถานที่เสี่ยงในอำเภอสารภีและอำเภออมก๋อย 14 วัน หลังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน  เพื่อให้การควบคุมโรคในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยสั่งปิดสถานที่เสี่ยงอีก 2 แห่ง เป็นระยะเวลา 14 วัน หลังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน โดยให้ปิดแคมป์คนงานกาญจน์กนก 12 เฟส 3 หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน  อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - วันที่ 7 ธันวาคม 2564 และกลุ่มบ้านก๋องป๋อใต้ กลุ่มบ้านทูจอง กลุ่มบ้านขุนแม่ลอก หมู่ที่ 8 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564 เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค พร้อมให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

เขียนเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564 15:51:15 น. (view: 7198)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง