News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ปิดหมู่บ้านน้ำรู (หย่อมบ้านทุ่งดินดำ) หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว 14 วันเชียงใหม่ สั่งปิดพื้นที่หมู่บ้านน้ำรู (หย่อมบ้านทุ่งดินดำ) หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว 14 วัน ระหว่างวันที่ 8 - 21 มกราคม 2565 หลังพบการติดเชื้อโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนวันนี้ (12 ม.ค. 65) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 10/2565 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยสั่งปิดพื้นที่หมู่บ้านน้ำรู (หย่อมบ้านทุ่งดินดำ) หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 8 - 21 มกราคม 2565 ภายหลังพบการติดเชื้อโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนทั้งนี้ ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากผลตรวจเป็นลบ ให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และให้นายอำเภอเชียงดาวในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงดาวกำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย          /////////////////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว

12 มกราคม 2565

เขียนเมื่อ 12 มกราคม 2565 21:16:31 น. (view: 196)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง