News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 เข้าร่วมประชุม กสทช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงและโทรทัศน์

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. กทม

รัตนาภรณ์ สุวคนธ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM.100) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ......

ทั้งนี้ มีตัวแทนส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ จากทั่วประเทศ ที่จะจัดทำแผนเพื่อยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทบริการสาธารณะ เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก 

อนึ่ง ผศ.อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช. เข้าร่วมประชุมด้วย

เขียนเมื่อ 26 ธันวาคม 2561 10:01:37 น. (view: 1911)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง