News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรคประจำถิ่น

นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง สถานการณ์ โควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง จากรายงานสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 พบผู้ป่วยรายใหม่ 29 ราย (สะสม 34,665 ราย) ผู้เข้าข่ายติดเชื้อ 792 ราย (สะสม 329,658 ราย) ยังคงรักษาพยาบาล 2,717 ราย จำแนกตามกลุ่มอาการ สีเขียว 2,605 ราย สีเหลือง 102 ราย สีแดง 10 ราย  ผู้เสียชีวิต เฉลี่ย 14 วัน 1 ราย (อัตราป่วยตาย 0.07% ) เสียชีวิตสะสม 299 ราย (เสียชีวิตจากโควิด 231 ราย และเสียชีวิตจากโรคอื่นๆ 68 ราย) ส่วนยอดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามียอดฉีดเข็ม 1 จำนวน 1,685,322 ราย (คิดเป็น 90.50%) และเข็ม 3 จำนวน 730,110 ราย ( คิดเป็น 39.21%) จากประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรคประจำถิ่น (Endemic Approach) กระทรวงสาธารณสุข 

ได้เสนอการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับการเดินหน้าไปสู่โรคประจำถิ่นอย่างปลอดภัย ภายใต้แนวคิด Health for Wealth โดยจะมีการเตรียมพร้อมมาตรการทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 

1. มาตรการด้านสาธารณสุข เดินหน้า Universal Vaccination จะเร่งการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ได้มากกว่า 60% ปรับระบบเฝ้าระวังเน้นการระบาดเป็นกลุ่มก้อนและผู้ป่วยปอดอักเสบ ผ่อนคลายมาตรการสำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศ ปรับแนวทางการแยกกักผู้ป่วยและกักกันผู้สัมผัส

2. มาตรการด้านการแพทย์ ปรับแนวทางการดูแลรักษาโควิด 19 แบบผู้ป่วยนอก เน้นดูแลผู้ป่วย

ที่เสี่ยงอาการรุนแรง และมีอาการรุนแรง ปรับมาตรการการดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วไป ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิค-19 ยกเว้นมีอาการหวัด สงสัยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ รวมถึงเตรียมระบบการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมกับอาการและระดับความรุนแรงของโรค เตียง บุคลากร สำรองยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

ไว้อย่างเพียงพอ หากเกิดการระบาดซ้ำ 

3. มาตรการด้านกฎหมาย สังคมและองค์กร โดยบริหารจัดการด้านกฎหมายเพื่อลดความสูญเสีย

และเพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณสุข รวมถึงมีการผ่อนคลายมาตรการทางสังคม และเน้นย้ำประชาชนและสังคมยังเข้มมาตรการ 2U คือ Universal Prevention สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง และ Universal Vaccination ฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 

4.  มาตรการด้านการสื่อสาร ทุกภาคส่วนร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับโควิดได้ (Living with COVID) โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความร่วมมือของประชาชนในแต่ละช่วงเวลานอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุข ยังได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาเป็น โรคประจำถิ่นของโควิด-19 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งผ่านความเห็นชอบ ศบค.เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2565 ได้แก่ โดยมีหลักเกณฑ์และค่าเป้าหมาย เช่น ผู้ป่วยรายใหม่ไม่เกิน 10,000 ราย/วัน อัตราป่วยตาย น้อยกว่าร้อยละ 0.1 การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล น้อยกว่าร้อยละ 10 และประชาชนมีภูมิต้านทานเพียงพอ กลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรง

ได้วัคซีนอย่างน้อย 2 โดส มากกว่าร้อยละ 80 เป็นต้น 

ทั้งนี้ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 41/2565 มาตรการควบคุมและ

เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเด็นการผ่อนคลายมาตรการให้สวมและถอดหน้ากาก

ตามความสมัครใจได้ โดยแนะนำให้ประชาชนยังคงป้องกันตนเองอย่างเหมาะสม โดยให้สวมหน้ากาก

เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสถานที่ที่มีความแออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก และไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ ส่วนในกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มที่หากติดเชื้อแล้วมีอาการรุนแรง ได้แก่ กลุ่ม 608 และผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลา เมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น

เขียนเมื่อ 05 กรกฎาคม 2565 15:45:25 น. (view: 1908)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง