News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ด้านสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รายงานปีงบประมาณ 2565 ได้มีการขับเคลื่อนวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3,432 แปลง พัฒนามาตรฐานคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรวันนี้ (7 ก.ค. 65) เวลา 09.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวง เข้าร่วมประชุมฯในที่ประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หนึ่งในหน่วยงานสนับสนุนและขยายผลความสำเร็จของโครงการหลวงไปยังพื้นที่สูงอื่นทั้งในและต่างประเทศ ได้รายงานแผนสนับสนุนโครงการหลวงในปีงบประมาณ 2565 โดยร่วมขับเคลื่อนการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน 9 กลุ่มบ้าน 3,432 แปลง เกษตรกร 1,645 ราย พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ร่วมพัฒนาชุมชนโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านชุมชนคาร์บอนต่ำบนพื้นที่สูง ส่งเสริมการรวมกลุ่มและยกระดับมาตรฐานกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มสหกรณ์ จำนวน 68 กลุ่ม รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ระบบกระจายน้ำ สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำในพื้นที่โครงการหลวง โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน 364 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 1,122.46 ไร่ นอกจากนี้ ยังมีความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ในการอบรมหมอดินอาสาประจำตำบลหมู่บ้าน และการสร้างการรับรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ในโครงการพัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็งจำนวน 10 กลุ่ม ในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 8 แห่ง คิดเป็นผลการดำเนินงานร้อยละ   72.19 การจัดทำโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อผลิตปุ๋ยหมัก และผลิตปุ๋ยชีวภาพ รวมทั้งยังมีการสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกเพื่อฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ตามแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีเป้าหมายการปลูก จำนวน 3,800,000 กล้าทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานร่วมบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ได้สนับสนุนการจัดอบรมการพัฒนาคุณภาพผลผลิต ได้แก่ การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลิตเส้นใยกัญชง หรือ เฮมพ์ และการเปลี่ยนยอดอาโวคาโด รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางเลือกด้านหัตถกรรมแก่กลุ่มสตรี ในหลักสูตรการแปรรูปและสร้างแบบเสื้อผ้าสมัยนิยมจากผ้าทอชนเผ่า พัฒนากลุ่มอาชีพที่มีศักยภาพเข้าสู่กระบวนการ OTOP และขับเคลื่อนให้กลุ่มอาชีพจดทะเบียนรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนในการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น/////////////////////////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว-ภาพ

7 กรกฎาคม 2565 

เขียนเมื่อ 07 กรกฎาคม 2565 16:11:48 น. (view: 1907)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง