News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ย้ำ ผู้ประกอบการทัวร์นำเที่ยว ทำกรมธรรม์ประกันภัยแก่นักท่องเที่ยว

นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ เน้นย้ำผู้ประกอบการทัวร์นำเที่ยว ทำกรมธรรม์ประกันภัยแก่นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ผู้เดินทางมาท่องเที่ยววันนี้ (2 ส.ค. 65) นายอธิพงศ์ แสงศิลป์ นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ถึงการทำกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวว่า ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขโดย พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 มาตรา 34 ระบุไว้ว่า “ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ต้องจัดให้มีการประกันสำหรับอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ไม่จัดให้มีการประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุตามวรรคหนึ่ง ต้องรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ หรือผู้นำเที่ยว เช่นเดียวกับผู้รับประกันภัย”ดังนั้น ผู้ประกอบการ บริษัททัวร์ และเคาน์เตอร์ทัวร์ จึงมีหน้าที่รับผิดชอบ ที่ต้องส่งรายชื่อนักท่องเที่ยวที่ซื้อโปรแกรมของตนให้กับบริษัทประกันภัยที่ได้ซื้อกรมธรรม์คุ้มครองไว้ เมื่อบริษัทประกันภัยได้รับรายชื่อแล้ว กรมธรรม์จะมีผลคุ้มครองทันทีเมื่อเริ่มออกเดินทางตามโปรแกรมจนกระทั่งสิ้นสุดโดยจากกรณีนักท่องเที่ยวชาวเบลเยี่ยมเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการล่องแก่งเรือยาง ที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นั้น พบว่านักท่องเที่ยวได้ซื้อโปรแกรมผ่านบริษัททัวร์แห่งหนึ่ง เมื่อเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตทางบริษัทประกันภัยจึงได้มอบสินไหมทดแทนให้กับมารดาของนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิต เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท แต่หากเกิดอุบัติเหตุไม่ถึงขั้นเสียชีวิต จะได้รับค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 5 แสนบาทต่อคน ทั้งนี้ หากบริษัททัวร์ไม่ส่งรายชื่อนักท่องเที่ยวให้บริษัทประกันภัยหรือไม่ทำประกันให้นักท่องเที่ยว ตามที่ พ.ร.ย.ธุรกิจนำเที่ยวฯ กำหนดไว้ ผู้ประกอบการจะมีความผิด เพราะพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมาย และมีโทษทั้งความผิดทางอาญา มาตรา 85 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท ความผิดทางปกครอง มาตรา 45 ให้นายทะเบียนฯ สั่งพักใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้ไม่เกินครั้งละ 6 เดือน หมายความว่า ผู้ประกอบการบริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์นั้น จะไม่สามารถขายโปรแกรมทัวร์นับจากวันที่ถูกสั่งพักใบอนุญาตจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลา นอกจากนี้ ยังมีความผิดทางแพ่ง โดยผู้ประกอบการ บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์ ที่ไม่จัดให้มีการประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุ จะต้องรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ หรือผู้นำเที่ยว เช่นเดียวกับผู้รับประกันภัย หรือบริษัทประกันภัยจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการ บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์ ในพื้นที่ 16 จังหวัดภาคเหนือ ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจและรู้สึกปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยว//////////////////////////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว-ภาพ

2 สิงหาคม 2565

เขียนเมื่อ 02 สิงหาคม 2565 20:58:06 น. (view: 68)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง