News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชวนมาบอกรักแม่ ด้วยการดูแลสุขภาพใน ‘กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและทักษะผู้สูงวัย เนื่อ

   ผศ.พญ. สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง “โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ” ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการศาสตร์ผู้สูงอายุ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุแบบครบวงจรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งให้บริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบพหุศาสตร์ในภาคเหนือที่มีความโดดเด่นระดับภูมิภาคและมีมาตรฐานระดับสากล อันจะนำไปสู่การสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และในโอกาสเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชวนมาบอกรักแม่ ด้วยการดูแลสุขภาพใน ‘กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและทักษะผู้สูงวัย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2565’ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และสำหรับบุคคลทั่วไป (บางรายการ) 

  สำหรับกิจกรรมเพื่อสุขภาพและสันทนาการภายในงานประกอบด้วย 

1. บริการตรวจสุขภาพประจำปี อาทิ การตรวจเลือด การทำงานของตับ ไต การคัดกรอง โรคเก๊าท์ ถ่ายภาพรังสีทรวงอก 

2. บริการกิจกรรมบำบัด อาทิ การวัดระดับพฤฒพลังและแนะนำกิจกรรมการดำเนินชีวิตและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสมอง 

3. บริการทดสอบสมรรถภาพทางการก่อนสูงวัยและผู้สูงวัย อาทิ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา แขน ระบบหัวใจ และไหลเวียนโลหิต ความยืดหยุ่นของข้อไหล่ แขน หลัง ขาด้านหลัง การทรงตัว และนำบริหารร่างกาย

4. บริการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

5. ให้ความรู้เกี่ยวกับ ยา และสุขภาพ 

6. สาธิตพร้อมทั้งให้ความรู้การผลิตยาดมสมุนไพร 

7. บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ถ่ายภาพรังสี (X-ray) และให้คำปรึกษา 

8. บริการคัดกรองโรคสมองเสื่อมแบบย่อ และให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 

9. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘มะลิน้อย ร้อยมาลัย’

10. กิจกรรมกาดหมั้วมีดี การออกร้านขายสินค้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการเกษียณมีดี 

11. กิจกรรมถ่ายภาพ Photo Booth รวบรวมภาพความประทับใจเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

ให้บริการตั้งแต่เวลา 07.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://goo.gl/maps/5GESALMFQEF6vbDP6 

เขียนเมื่อ 08 สิงหาคม 2565 16:00:44 น. (view: 77)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง