News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

กรมวิทย์ฯ จับมือภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชน พัฒนาความร่วมมือด้านการปลูก สกัด และวิจัยพืชกัญชากัญชง เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์ 

         วันนี้ (9 สิงหาคม 2565) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง            ความร่วมมือด้านการปลูก สกัด และวิจัยพืชกัญชากัญชงทางการแพทย์ ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด วิสาหกิจชุมชนแม่แตงสมุนไพรเพื่อการแพทย์ จ.เชียงใหม่       และวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารของทั้งสี่ฝ่าย ประกอบด้วย นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์              อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายธนดี พันธุมโกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริษัท ซาลัส                 ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด นายสุธีระวัฒน์ ทองคำฟู ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่แตงสมุนไพร     เพื่อการแพทย์ จ.เชียงใหม่ และนายนพวิชัย ยิ้มถนอม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรดอยหล่อ          จ.เชียงใหม่ ร่วมลงนาม และมีคณะผู้บริหารของทุกฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 

 นายแพทย์พิเชฐ กล่าวว่า ในปัจจุบันกัญชากัญชงกำลังจะก้าวสู่การเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่             ของประเทศไทย ด้วยคุณค่าสรรพคุณและประโยชน์ที่ได้รับจากกัญชากัญชงในทุกส่วน ทั้งเมล็ด ช่อดอก ใบ ลำต้น เปลือก ราก และเส้นใย ปัจจุบันจัดเป็นพืชที่สามารถแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและ            ต่อยอดทางธุรกิจได้มากมาย กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากกัญชากัญชง              ทางการแพทย์ และได้ปลดกัญชากัญชงออกจากยาเสพติด ส่งผลให้สามารถนำพืชกัญชากัญชงมาพัฒนาและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง และสมุนไพรได้ นับเป็นโอกาสที่เกษตรกรและทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันพัฒนาและผลักดันกัญชากัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการปรับปรุงสายพันธุ์และเทคโนโลยี            การปลูกให้เหมาะสม การผลิตสารสกัด การศึกษาวิจัยใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการแปรรูป                    เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง ต่อยอดในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม 

“ความร่วมมือกันครั้งนี้มีระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา วิจัย             และการพัฒนาสายพันธุ์พืชกัญชากัญชงให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ                    ตั้งแต่การปลูก การเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่และสภาวะแวดล้อมที่ปลูก การพัฒนาและรวบรวมสายพันธุ์เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีสารสำคัญสูงและเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การผลิตสารสกัดและแปรรูปพืชกัญชากัญชงให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการร่วมกัน              ในด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่บุคลากร และการใช้ทรัพยากร ของทั้งสี่ฝ่าย เช่น ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ สถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้โครงการตามบันทึกความร่วมมือนี้ประสบความสำเร็จ” นายแพทย์พิเชฐ กล่าว

เขียนเมื่อ 09 สิงหาคม 2565 16:33:05 น. (view: 72)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง