News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สวพส. จัดงานสืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดงานสืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มุ่ง “ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก”วันนี้ (11 ส.ค. 65) ที่ห้องประชุมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดงานสืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2565 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มุ่ง “ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรง “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง” และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายชวลิต ชูขจร ประธานคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้ภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน แพร่ขยายองค์ความรู้ตามแนวทางของโครงการหลวงอย่างทั่วถึง นายชวลิต ชูขจร ประธานคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา เปิดเผยว่า การนำผลสำเร็จของหลักและวิธีการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่น ๆ นั้น จะทำให้เกิดการขยายผลด้านการพัฒนา การส่งเสริมอาชีพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสำคัญบนพื้นที่สูง ภายใต้กระบวนการที่มีส่วนร่วมของนักวิจัย นักพัฒนา เกษตรกร และชุมชน ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมบนพื้นที่สูง และโมเดลเศรษฐกิจ BCG//////////////////////////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว-ภาพ

11 สิงหาคม 2565

เขียนเมื่อ 11 สิงหาคม 2565 13:35:31 น. (view: 72)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง