News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่ พิจารณา ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q

 คณะกรรมการตัดสินใจให้การรับรองภายใต้โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q และโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมพิจารณา “ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q” เพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าที่ปลอดภัย ได้มาตรฐานวันนี้ (9 ก.ย. 65) ที่ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  นายนิทัศน์ ปัญโญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินใจให้การรับรองภายใต้โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (Q Market) และโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565  เพื่อร่วมกันพิจารณารับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q หรือ Q Restaurant  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่มุ่งส่งเสริมการผลิตตั้งแต่ฟาร์มให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  ตามระบบการผลิตเกษตรที่ดีและเหมาะสม โดยจะมีการมอบสัญลักษณ์ Q  เพื่อรับรองมาตรฐานของร้านค้า เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q จะต้องเป็นร้านที่ผ่านการรับรองสุขลักษณะเบื้องต้น  มีการใช้สินค้า Q ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช.  มาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร  มีการควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาสินค้าที่เป็นวัตถุดิบให้เหมาะสม  ซึ่งร้านอาหารจะต้องใช้วัตถุดิบปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ และต้องใช้วัตถุดิบที่มีความปลอดภัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของแต่ละชนิดที่ขอการรับรอง โดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่  มีร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q จำนวน 65 ร้าน และในปีนี้ มีร้านที่ได้รับการรับรองเพิ่มอีก 2 ร้าน คือ ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูสวนดอก สาขา 1 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง  และร้านบ้านสวนสมบูรณ์ฟาร์ม ถนนสมโภช 700 ปี (เยื้องประปาหมู่บ้านขัวโก) อำเภอสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่  โดยร้านที่ได้ผ่านการรับรองจะมีอายุ 3 ปี  และหากประสงค์ที่จะต่ออายุการรับรอง จะต้องแจ้งความประสงค์ขอต่ออายุ ภายในระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันหมดอายุการรับรอง

 

เขียนเมื่อ 09 กันยายน 2565 16:25:19 น. (view: 2991)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง