News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จับมือ พัฒนาแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยริมคลองแม่ข่าและขจัดความยากจนของพี่น้องประชาชนในทุกมิติ เน้นย้ำ “รู้พร้อมกัน ทำพร้อมกัน เพราะปัญหาไม่รอเรา”

 วันนี้ (16 พ.ย. 65) ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  คณะทำงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ หรือ พอช. นำโดย นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการ พอช. พร้อมด้วย นางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้เข้าพบ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อหารือถึงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยริมคลองแม่ข่า และการขับเคลื่อนงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ ซึ่งมีภารกิจส่งเสริมสนับสนุนประชาชน ชุมชน และสร้างความเข้มแข็งโดยตนเอง ด้วยการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เป้าหมายคือ “ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงทั้งภายในและภายนอก” ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ ได้มุ่งเดินหน้าช่วยพัฒนาชุมชนริมคลองแม่ข่า โดยพร้อมที่จะยกระดับการขับเคลื่อนร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยครอบคลุมทุกมิติ ทั้งคนเมือง ชนบท และกลุ่มชาติพันธุ์นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตนพร้อมที่จะร่วมมือและเดินหน้าการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน โดยเตรียมสร้างการรับรู้ ความเช้าใจ ต่อหมู่บ้าน ชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร โดยเน้นย้ำ “รู้พร้อมกัน ทำพร้อมกัน เพราะปัญหาไม่รอเรา” เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือของแต่ละภาคส่วน มาแก้ไขปัญหาในเรื่องเดียวกัน ด้วยทุกภาคส่วนมีประโยชน์ และจะเติมเติมข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เขียนเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2565 18:08:13 น. (view: 56)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง