News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ร่วมยินดีพิราบขาวคืนรัง สื่อสารฯ มช. มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ปี 64-65

  วันนี้ (18 พฤศจิการยน 2565) ที่อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานคณะกรรมการอำนวยการ คณะการสื่อสารมวลชน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2564-2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยคุณชลวิทย์ สุขอุดม นายกสมาคมศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชน ร่วมเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลในพิธีฯ           รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับศิษย์เก่าที่มีอาชีพ หน้าที่การงาน ผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป โดยในปีนี้มีศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณและมอบโล่รางวัล

ศิษย์เก่าดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชน จํานวน 10 รางวัล แบ่งออกเป็นรางวัลประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล และรางวัลประจําปี 2565 จํานวน 5 รางวัล ตามรายนามดังต่อไปนี้         รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564           1. ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ได้แก่ คุณธัชพล อภิรติมัย รหัสประจำตัวนักศึกษา 2601066 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่           2. ด้านผลงานดีเด่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ รหัสประจำตัวนักศึกษา 4201334 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่           3. ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ได้แก่ คุณนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ รหัสประจำตัวนักศึกษา 3301267 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และเป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ มองเมืองเหนือ ช่อง NBT           4. ด้านการเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะ ได้แก่ คุณวิภา ลีวิวัฒน์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 181171 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารบริษัทในหลากหลายธุรกิจ           5. ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ได้แก่ คุณรัฐโรจน์ จิตรพนา รหัสประจำตัวนักศึกษา 551810110 ปัจจุบันเป็น Creative Content ที่บริษัท Rabbit’s Tale         รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565           1. ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ได้แก่ คุณสุดฤทัย เลิศเกษม รหัสประจำตัวนักศึกษา 2501263 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี           2. ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ได้แก่ คุณชาติวุฒิ วังวล รหัสประจำตัวนักศึกษา 3401276 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)           3. ด้านการเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาฏยา ตนานนท์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 151086 อดีตเคยดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะการสื่อสารมวชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่           4. ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ได้แก่ คุณพรรณพนัช ปัญญาทิพย์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 521810085 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          5. ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ได้แก่ คุณหยาดพิรุณ ปู่หลุ่น รหัสประจำตัวนักศึกษา 541810139 ปัจจุบันเป็นนักแสดง พิธีกร ยูทูบเบอร์ และอินฟลูเอนเซอร์           สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปันIMG 0720IMG 0732IMG 0738IMG 0746IMG 0754IMG 0763IMG 0772IMG 0775IMG 0781IMG 0784IMG 0796IMG 0799IMG 0803IMG 0813IMG 0820IMG 0828IMG 0829IMG 0832IMG 0839IMG 0850IMG 0852IMG 0868IMG 0870IMG 0871IMG 0872IMG 0873IMG 0881IMG 0887IMG 0901IMG 0904IMG 0915IMG 0917IMG 0923IMG 0938IMG 0948IMG 0954IMG 0965

เขียนเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2565 17:24:23 น. (view: 2994)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง