News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

FM100 สัมภาษณ์พิเศษดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 57 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565 ในวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผู้เข้ารับปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์จำนวน ๙ ท่าน ได้แก่ 

1. ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม

2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

3. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

4. นายพรอุดม โชติมโนธรรม ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

5. นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

6. ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

8. ศาสตราจารย์ มาซาอากิ โทคุดะ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

9.นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

สามารถติดตามรับฟังสกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566

เขียนเมื่อ 23 มกราคม 2566 12:40:54 น. (view: 1637)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง