News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สดร.จัดอบรมมัคคุเทศก์ดาราศาสตร์ครั้งแรกของไทยหนุนสร้างบุคลากรสู่เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย ดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์

 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดอบรมมัคคุเทศก์ดาราศาสตร์ครั้งแรกของไทย  หนุนสร้างบุคลากรถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทยหวังสร้างประสบการณ์ใหม่ ให้นักท่องเที่ยวดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า โครงการอบรมมัคคุเทศก์ดาราศาสตร์ ต่อยอดขยายผลมาจากโครงการ Amazing Dark Sky in Thailand หรือ เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทยที่ สดร. ริเริ่มและดำเนินการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

มาตั้งแต่ปี 2563 รณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบจากมลภาวะทางแสง ร่วมกันอนุรักษ์ท้องฟ้ายามค่ำคืน สนับสนุนให้ประชาชนใช้แสงสว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบน้อยที่สุด เพื่อคืนธรรมชาติให้กับสิ่งมีชีวิต เอื้อประโยชน์ต่อสุขภาพของเรา และลดการสิ้นเปลืองพลังงานที่ไม่จำเป็น ผ่านการขึ้นทะเบียน

เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทยให้กับสถานที่ที่มีความมืดของท้องฟ้าที่เหมาะสม มีการบริหารจัดการ

แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากแสงรบกวน มองเห็นวัตถุท้องฟ้าเด่น ๆ ได้ด้วยตาเปล่า รวมถึงมีบุคลากร

ในพื้นที่ที่สามารถให้ความรู้ทางดาราศาสตร์เบื้องต้นแก่นักท่องเที่ยวได้ ปัจจุบัน มีพื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง ทั่วประเทศ (ดูข้อมูลได้ที่ https://darksky.narit.or.th/) 

ในปี 2566 สดร. จึงจัด “โครงการอบรมมัคคุเทศก์ดาราศาสตร์ ครั้งที่ 1” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาส

ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้นำเที่ยว และประชาชนที่สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด รวมถึงผู้ประกอบการ และเจ้าของพื้นที่ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนพื้นที่ของตนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด ได้มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการนำเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ มีความรู้เกี่ยวกับการดูดาว และการใช้งานอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ เพื่อจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ  ทั้งในเชิงการให้ความรู้ทั่วไป เชิงการท่องเที่ยว 

หรือเชิงพาณิชย์ อย่างสร้างสรรค์  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่งท่องเที่ยวในทุก ๆ พื้นที่ของประเทศ 

คุณสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่กล่าวว่าประเทศไทยนับเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกสนใจอยากมาสัมผัสประสบการณ์ที่น่าประทับใจจากทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่ในประเทศของเราในทุกภูมิภาค ทั้งความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยว ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีเสน่ห์ที่งดงาม ดึงดูดให้ผู้คนเกิดการเดินทางเพื่อพักผ่อนและสัมผัสประสบการณ์ที่แปลกใหม่กับกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ การอบรมมัคคุเทศก์ดาราศาสตร์ในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยสร้างบุคลากร

ที่มาสนับสนุนการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นี้ 

สำหรับโครงการอบรมมัคคุเทศก์ดาราศาสตร์ รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 

ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม และอ่างเก็บนำ้แม่ผาแหน อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ มีนักดาราศาสตร์สมัครเล่น ผู้นำเที่ยวจากเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนแล้ว รวมถึงประชาชนที่สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 30 คน ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติหลากหลายหัวข้อ อาทิ การดูดาวเบื้องต้น 

การเตรียมตัวสำหรับดูดาว การใช้งานแผนที่ดาวและกล้องสองตา สังเกตการณ์ท้องฟ้าจริงพร้อมฝึกทักษะการดูดาวด้วยตาเปล่า การใช้แอปพลิเคชันทางดาราศาสตร์สำหรับมือถือ การถ่ายภาพปรากฏการณ์ดาราศาสตร์  

ฝึกติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ บรรยายการดูดาว และวางแผนจัดกิจกรรมดูดาว เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้ฝึกปฏิบัติภาคสังเกตการณ์ ณ อ่างเก็บน้ำแม่ผาแหน อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้ใบรับรองการเป็นมัคคุเทศก์ดาราศาสตร์ กลายมาเป็นคลื่นลูกใหม่ของบุคลากรทางดาราศาสตร์ ที่จะร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ดาราศาสตร์ สร้างความตระหนักเรื่องการอนุรักษ์ความมืดของท้องฟ้าไทย และสามารถ

จัดกิจกรรมดาราศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้

การอบรมมัคคุเทศก์ดาราศาสตร์ จัดขึ้นปีละครั้ง ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในปีถัดไป สามารถติดตามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ เฟซบุ๊กสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ www.facebook.com/NARITPage  และติดตามข้อมูลเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทยได้ที่ https://darksky.narit.or.th/

เขียนเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2566 16:36:50 น. (view: 2991)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง