News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

โครงการ”งานมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้หนี้หลังศาลมีคำพิพากษา ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดเชียงใหม่ ”

               โครงการ”งานมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้หนี้หลังศาลมีคำพิพากษา ประจำปีงบประมาณ 2566  จังหวัดเชียงใหม่ ” ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 นาฬิกา ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี   เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------           ด้วยกรมบังคับคดี โดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดโครงการ”งานมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้หนี้หลังศาลมีคำพิพากษา  ประจำปีงบประมาณ 2566  จังหวัดเชียงใหม่ ” ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 นาฬิกา ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการอำนวยความยุติธรรมช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรื่อน ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเหลือลูกหนี้ในการยุติข้อพิพาทชั้นบังคับคดีด้วยความยุติธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้หลังศาลมีคำพิพากษาได้เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี หรือผ่อนผันชำระหนี้กับเจ้าหนี้ด้วยความสมานฉันท์ด้วยความพึงพอใจร่วมกันทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ลูกหนี้ไม่ถูกบังคับคดี อายัดสิทธิเรียกร้อง ยึดทรัพย์สิน และขายทอดตลาดทรัพย์ ช่วยลดปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการบังคับคดี และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการยุติการบังคับคดีด้วยตนเอง โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของกรมบังคับคดี ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ย               ในการนี้ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ กรมบังคับคดี จึงได้กำหนดจัดโครงการ”งานมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้หนี้หลังศาลมีคำพิพากษา  ประจำปีงบประมาณ 2566  จังหวัดเชียงใหม่ ” ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 นาฬิกา ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี   เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ              สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ กรมบังคับคดี เป็นหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทหน้าที่ด้านการบังคับคดีแพ่ง อาทิเช่น การยึดทรัพย์ การอายัดทรัพย์ การขายทอดตลาดทรัพย์ เป็นต้น และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ได้ร่วมจัดโครงการงานมหกรรมไกล่เกลี่ยฯขึ้น โดยมีเจ้าหนี้ประเภทต่างๆรวม 17 ราย เข้าร่วมการจัดโครงการดังกล่าวเช่น กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สถาบันการเงิน โดยมี ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  บริษัทบริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยฯจำกัด(มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย์ เจ บริษัทบริหารสินทรัพย์เจเค  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล โดยมี   บริษัทเจเอ็มทีเนทเวอร์ค จำกัด(มหาชน) หนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยมีบริษัทโตโยต้าลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์แคปปิตอล จำกัด(มหาชน) บริษัทอินทรลิสซิ่งกรุ๊ป จำกัด บริษัทนิยมพานิช จำกัด บริษัท สหพานิช จำกัด เป็นต้น ซึ่งเจ้าหนี้แต่ละรายมีโปรโมชั่นที่เสนอเงื่อนไขการเจรจาที่หลากหลายและผ่อนปรนแก่บรรดาลูกหนี้ที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ อาทิเช่น เจ้าหนี้บางรายมีข้อเสนอ ส่วนลดการชำระหนี้ร้อยละ 40-50 ของจำนวนหนี้ที่มีอยู่และหรือสถานะการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย เจ้าหนี้บางรายมีข้อเสนอให้แก่ผู้ค้ำประกันให้สามารถปิดชำระหนี้เฉพาะส่วนของผู้ค้ำประกันตนเองได้ หรือการตัดลดหนี้ กรณีลูกหนี้มีการชำระหนี้เต็มจำนวนตามข้อเสนอที่เจรจาฯภายในกำหนด ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้แต่ละรายที่เข้าร่วมโครงการฯ           นายกิตติพศ ตันประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนบรรดาลูกหนี้หลังฟ้อง(ที่ศาลมีคำพิพากษา)หรือที่อยู่ระหว่างการบังคับคดี(ถูกยึดทรัพย์ หรืออยู่ระหว่างการประกาศขายทอดตลาด) สามารถเดินทางเข้าร่วมเพื่อเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ หรือเงื่อนไขในการชำระหนี้ตามข้อตกลงต่างๆ กับบรรดาเจ้าหนี้ที่เข้าร่วม โครงการ”งานมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้หนี้หลังศาลมีคำพิพากษา  ประจำปีงบประมาณ 2566  จังหวัดเชียงใหม่ ” ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 นาฬิกา ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  หากสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ นางสาวสุรภา อุตรคุณานนท์ นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์หมายเลข 099-142-4545    

เขียนเมื่อ 10 มีนาคม 2566 22:04:25 น. (view: 114)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง