News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการนมโรงเรียน หลังพบมีการจัดสรรนมโรงเรียนล่าช้ากว่าการเปิดภาคเรียน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่งจะได้รับหนังสือมอบอำนาจเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

วันนี้ (26 พ.ค. 66) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการนมโรงเรียน ภายหลังพบว่า มีการจัดสรรนมโรงเรียนล่าช้ากว่าการเปิดภาคเรียนในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา  เนื่องจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะดำเนินการจัดซื้อนมโรงเรียนได้นั้น  ต้องได้รับการอนุมัติจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ผ่านมาทางสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด ก่อนจึงจะสามารถซื้อนมโรงเรียนได้  แต่ปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่งจะได้รับอนุมัติและได้รับหนังสือมอบอำนาจในการจัดซื้อนมโรงเรียน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ทำให้ไม่สามารถจัดทำสัญญาลงนามกับหน่วยจัดซื้อ และดำเนินการจัดส่งนมให้แก่เด็กนักเรียนได้ทันในวันแรกของการเปิดภาคเรียน  ซึ่งหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการไม่สามารถทำสัญญาย้อนหลังได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง จึงได้ใช้งบประมาณของตนเองจัดซื้อนมให้แก่เด็กนักเรียน เป็นการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นไปก่อน  เพื่อให้เด็กมีนมกินในช่วงระหว่างรอการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการภาครัฐ  ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จและจะมีนมพร้อมสำหรับแจกให้แก่เด็กนักเรียนทุกโรงเรียนภายในสัปดาห์หน้า  โดยเมื่อการส่งมอบนมโรงเรียนเป็นไปตามปกติ จะชดเชยเพิ่มให้ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ หรือ ช่วงปิดภาคเรียน จนครบ 250 วัน ตามสัญญาของโครงการทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญกับโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และคัดสรรผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพ ซึ่งมีผู้ประกอบการที่ผ่านตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 4 ราย และพร้อมที่จะส่งมอบทันทีเมื่อมีการจัดทำสัญญากับสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด

เขียนเมื่อ 26 พฤษภาคม 2566 16:52:17 น. (view: 1636)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง