News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่ ประชุมผลักดันนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ของจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุม Forum "การผลักดันนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ของจังหวัดเชียงใหม่" เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศที่ครอบคลุมทุกด้านวันนี้ (30 พ.ค. 66) ที่ ห้องประชุม Convention โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ทเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม Forum "การผลักดันนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ของจังหวัดเชียงใหม่" เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ เป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการที่ต่อยอดฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อต่อยอดให้เกิดการผลิต การบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยมี ศ.เกีรยติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ และนักวิจัย เข้าร่วมการประชุมจากแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2566-2570 ได้วางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการสากล เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย เมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค เมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ และเมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยไม่มุ่งเน้นเพียงแต่การพัฒนาในด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุลไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมกัน เกิดการกระจายรายได้สู่พื้นที่ชนบท ลดความเหลื่อมล้ำ และชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ทั้งนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การเกษตร การค้า การลงทุน ในทุกพื้นที่ทั้ง 25 อำเภอ ให้มีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับการเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษต่อไป******************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

30 พฤษภาคม 2566

เขียนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566 15:31:23 น. (view: 6319)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง