News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

กลุ่มเครือข่ายคนเชียงใหม่รักในหลวง ยื่นหนังสือถึงทูตอเมริกัน ขอให้หยุดพฤติกรรมการแทรกแซงกิจการภายในประเทศไทย

  วันที่ 30 พ.ค. 2566 เวลา 14.00 น. กลุ่มคนเชียงใหม่รักในหลวงร่วมร้อยคน รวมตัวกันเดินทางมาที่สถานกงสุลสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือให้หยุดแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย โดยมี รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ นางณิชรัตน์ วิรัชช์ดิชพงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายคนเชียงใหม่รักในหลวง เป็นตัวแทนอ่านแถลงการณ์ ระบุถึง Mr.Robert F.Godec เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย (Ambassador of the United States of America to Thailand) ผ่านสถานกงสุลสหรัฐอเมริกา เชียงใหม่  จดหมายเปิดผนึกถึงกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจําจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสื่อสารถึงสมาชิกวุฒิสภา รัฐบาล อเมริกาและคนอเมริกันทุกคน ในเนื้อหาแถลงการณ์ระบุว่าประเทศไทยมีเอกราชมาอย่างยาวนานเป็นราชอาณาจักร (Kingdom of Thailand) ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีรัฐธรรมนูญเป็นของตนเองมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2475  แต่ ณ ปัจจุบันนี้กิจการภายในของประเทศไทยกําลังถูกแทรกแซงจากสภาของสหรัฐอเมริกาดังจะเห็นได้จาก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Ms.Susan Wild ได้เสนอร่างมติสภาผู้แทนราษฎร 369 (H.Res.369) เข้าไปที่สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา ซึ่งร่างมติดังกล่าวได้ถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ (Committee on Foreign Affairs) และ ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรายละเอียดข้อ 5 ของร่างมตินี้ที่เรียกร้องให้ รัฐบาลไทยปล่อยและยุติการดําเนินคดีกับนักกิจกรรมทางการเมือง โดยเฉพาะเด็ก และนักเรียน เว้นจากการ ข่มขู่ คุกคาม หรือฟ้องดําเนินคดีผู้ที่เข้าร่วมการชุมนุมโดยสงบและกิจกรรมทางพลเมืองโดยทั่วไป และในข้อที่ 8 มีการเรียกร้องให้รัฐบาลไทยแก้ไขกฎหมายที่จํากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน โดยเฉพาะ ในช่วงสถานการณ์การเลือกตั้ง ยกตัวอย่างเช่น มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และ กฎหมายเกี่ยวกับยุยงปลุกปั่น

  ร่างมติที่นําเสนอโดย Ms.Susan Wild ดังกล่าวยังระบุอย่างชัดแจ้งว่า หากมีการแทรกแซงโดยกองทัพหรือ สถาบันกษัตริย์ก่อน ระหว่าง หรือหลังการเลือกตั้งทั่วไป ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะกระทบต่อความสัมพันธ์ ทวิภาคีระหว่างสหรัฐฯ และประเทศไทย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแก่ประเทศไทย ยังไม่รวมถึงการแทรกแซงถึงเรื่องยุยงปลุกปั่นให้ไทยกับพม่ามีปัญหาระหว่างประเทศ

  จากสิ่งที่เกิดขึ้นมาข้างต้น เครือข่ายคนเชียงใหม่รักในหลวงมีความรู้สึกไม่สบายใจ ที่มิตรประเทศของเรากําลังเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยในลักษณะก้าวก่าย,ครอบงําและกดดันให้ประเทศไทย ทําตามที่สหรัฐอเมริกาต้องการให้เป็น ซึ่งระเบียบและกฎเกณฑ์กติกาสากล มีการระบุไว้ชัดเจนว่าแต่ละประเทศมีอํานาจอธิปไตยเป็นของตนเอง

   ดังนั้นทางเครือข่ายคนเชียงใหม่รักในหลวง จึงขอเป็นตัวแทนของประชาชนชาวเชียงใหม่ที่รักและหวงแหนใน 3 สถาบันหลักของชาติอันประกอบไปด้วย 1.สถาบันชาติ 2.สถาบันศาสนา 3.สถาบันพระมหากษัตริย์ ยื่น หนังสือถึง Mr.Robert F.Godec เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย ผ่านสถานกงสุลสหรัฐฯ เชียงใหม่ เพื่อให้ประเทศสหรัฐอเมริกาทบทวนบทบาทที่กําลังทําอยู่ ณ ขณะนี้ 

โดยหลังจากอ่านแถลงการณ์แล้วได้มีการยื่นหนังสือ โดยมีผู้แทนสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่  รับมอบหนังสือ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ไม่มีเหตุวุ่นวายใดๆ ก่อนที่ประชาชนกลุ่มดังกล่าวจะแยกย้ายเดินทางกลับ

เขียนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566 15:52:05 น. (view: 6321)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง