News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ พบปะ สภาลมหายใจเชียงใหม่ หารือการแก้ไขปัญหา PM2.5

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะสภาลมหายใจเชียงใหม่ หารือการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 เสนอขอให้สนับสนุนจัดทำ “แผนชุมชน” และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว เชื่อมโยงเมืองกับป่าวันนี้ (6 มิ.ย. 66) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพูดคุยกับสภาลมหายใจเชียงใหม่ เพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 แบบบูรณาการโดยสภาลมหายใจเชียงใหม่ ได้เสนอขอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานย่อย นอกเหนือจากคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสรุปและประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับพื้นที่ในแต่ละด้าน และเกิดการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในปีต่อไปนอกจากนี้ ยังขอให้มีการสนับสนุนการจัดทำ “แผนชุมชน” ที่ขยายผลจาก 12 ตำบลนำร่อง ที่ทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขับเคลื่อนมาแล้วเมื่อปีก่อน โดยให้ขยายผลทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในเรื่องการควบคุมและบริหารจัดการเชื้อเพลิงในป่าผลัดใบ, การทำแนวกันไฟโดยชุมชน และการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ผ่านแอปพลิเคชัน FireDในส่วนของการจัดสรรงบประมาณ ขอให้มีการกระจายงบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ ให้เข้าถึงชุมชนให้พร้อมและทันต่อฤดูฝุ่นควัน ขณะที่ในเขตเมือง ก็ขอให้มีการขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวที่จะเชื่อมเมืองกับป่าเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจที่ยั่งยืนร่วมกัน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับข้อเสนอและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ในปีต่อไป สัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น//////////////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

6 มิถุนายน 2566

เขียนเมื่อ 06 มิถุนายน 2566 20:33:41 น. (view: 4664)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง