News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บ่ายวันนี้ (24 ต.ค. 62) ที่ห้องนพบุรีศรีนครพิงค์ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประชุมการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  และโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 14.30 น. จากนั้นเสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารวิทย์ประภา” ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ทอดพระเนตร Imaginable Farm นิทรรศการและการสาธิตการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและการบกพร่องทางการได้ยิน และทอดพระเนตรแปลงปลูกพืชผักสมุนไพรและโครงการพระราชดำริจากนั้น เวลา 15.45 น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์การเรียน STEAM สู่ Smart Farm ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนทางไกล และเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร ในเวลา 17.00 น.โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการมูลนิธิช่วยและให้การศึกษาคนตาบอดภาคเหนือแห่งประเทศไทย เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  พ.ศ.2503 และเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2506 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานวโรกาสให้คณะกรรมการ ครู และนักเรียนของโรงเรียนได้เข้าเฝ้าฯ และได้พระราชทานทุนทรัพย์ จำนวน 20,000 บาท เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียน และเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารเรียนหลังแรก เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2507  ส่วนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2544 ภายใต้โครงการใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในศุภมงคลวาระเสด็จพระราชสมภพครบ 100 พรรษา ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ให้บริการนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา รับทั้งนักเรียนประจำและไป - กลับ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตร

เขียนเมื่อ 24 ตุลาคม 2562 08:42:04 น. (view: 1907)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง