News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินการงานให้แก่ท่าอากาศยานเชียงใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินการงานให้แก่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมีนายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ และผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีอัตราการเติบโตของผู้โดยสารร้อยละ 4.55 หรือประมาณ 11.33 ล้านคน โดยผู้โดยสารภายในประเทศลดลงร้อยละ 1 ขณะที่ผู้โดยสารระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.01  เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2561 ปัจจุบันมีเส้นทางบินภายในประเทศ 12 เส้นทาง และเส้นทางบินระหว่างประเทศ 28 เส้นทาง ทั้งนี้ผู้โดยสารชาวต่างชาติ 3 อันดับแรกได้แก่ จีน เกาหลีใต้ และไต้หวัน โดยเฉพาะผู้โดยสารชาวจีนมีอัตราส่วนถึงร้อยละ 43.99 จากจำนวนผู้โดยสารชาวต่างชาติทั้งหมด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยังได้รายงานความก้าวหน้า โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 (ระหว่างปี 2561-2565) ซึ่งมีวงเงินลงทุน 1.237 หมื่นล้านบาท ว่า ขณะนี้แผนโครงการพัฒนาฯ ได้ผ่านการพิจารณาของกระทรวงคมนาคมและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แล้ว และอยู่ระหว่างรอการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2563 หลังจากนั้นจึงจะสามารถเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ และคาดว่า ทอท.จะดำเนินการออกแบบและก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 3 ปี ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มงานหลักๆ 5 กลุ่มงาน อาทิ การขยายพื้นที่อาคารผู้โดยสารให้รองรับผู้โดยสารได้ 16.5 ล้านคน การขยายและปรับปรุงหลุมจอดอากาศยานจาก 12 หลุมจอดเป็น 31 หลุมจอด การปรับปรุงระบบถนนและเพิ่มช่องทางจราจร การเพิ่มพื้นที่จอดรถยนต์ และการก่อสร้างทางยกระดับเพื่อแยกผู้โดยสารขาเข้าและขาออก เป็นต้น อย่างไรก็ตามในระหว่างรอการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้มีโครงการบรรเทาความแออัด (ระหว่างปี 2561-2563) ได้แก่ การสร้างอาคารจอดรถยนต์สัมปทาน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 การสร้างอาคารอเนกประสงค์ และปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศเพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า พร้อมผลักดันโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ รวมทั้งการสร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่สอง ซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และ ทอท.ได้ศึกษาและมีความเห็นในเรื่องพื้นที่ที่เหมาะสมสอดคล้องกัน คือบริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขอให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อภาคเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพหลักในการทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ขณะเดียวกันได้มอบนโยบายให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ดี รวมทั้งกำกับดูแลราคาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในท่าอากาศยานให้เหมาะสม หรือมีทางเลือกให้แก่ผู้โดยสารผู้ใช้บริการ 

เขียนเมื่อ 25 ตุลาคม 2562 10:59:59 น. (view: 1906)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง